“Come Up Here!” (deel 4)

een vertaling (in 4 delen) door Judith van ’Uitzicht op de Opname’ van Steve Hadley

Openbaring 4 Kom, laten we naar de hemel gaan! (deel 4)

Openbaring 4 vers 4

En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

Wie zijn de 24 oudsten voor de troon? Het getal 24 staat voor een ‘voltallig,volkomen regering’. Het volk Israël bestaat uit 12 stammen, de Here Jezus had 12 discipelen. Samen 24. In 1 kronieken 24 lezen we dat er 24 priesterafdelingen zijn. Het kan niet gaan om de gelovigen die uit de verdrukking gekomen zijn. In openbaring 7 vers 14 zien we deze gelovigen voor de troon van God staan. Het gaat ook niet om engelen, want de engelen staan rondom de troon. (Openbaring 7:11) Het gaat ook niet om de natie Israël. In Openbaring 7 en hoofdstuk 12 zie je dat Israël in grote verdrukking is. Het gaat dus niet om gelovigen uit de verdrukking, om engelen of om het volk Israël. Wie zijn die 24 oudsten, zittend op tronen, gekleed in witte kleren en gouden kronen?

De tronen, klederen en kronen geven aan dat er recht gesproken is en beloningen uitgedeeld zijn! In het volgende hoofdstuk lezen we dat ze citers hebben en een lied van verlossing en overwinning zingen, ze worden koningen en priesters en oudsten genoemd en ze hebben al de gebeden van de heiligen bij zich.(hfd 5 vers 8) Zij komen vanuit de volledige gemeente van Christus!

Openbaring 4:5

En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

Vergelijk dit vers met Exodus 19, daar zie je dezelfde beschrijving. De zeven fakkels herkennen we ook vanuit Jesaja 11:1,2. Het gaat hier om de volheid van Gods geest, Heilige Geest. Als de Heer Jezus tegen de gemeente zegt: ”Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn..’ Als de Gemeente opgenomen wordt, dan gaat Gods Geest met hen mee van de aarde. Dit is ook noodzakelijk, het is de wederhouder die weggenomen wordt van de aard. Het is het omgeerde van wat met Pinksteren gebeurde. (handelingen 2) Dus de Vader is op het troon, de Heilige Geest is er en in hoofdstuk 5 zul je zien dat ook de Here Jezus, het Lam Gods daar is.

Openbaring 5: 6a

En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.

Wat is die glazen zee, lijkend op kristal? Toen God aan Mozes de opdracht gaf om de tabernakel te bouwen, moest dit precies volgens het goddelijke model. Het was een schaalmodel van de tabernakel in de hemel. Is er een koperen altaar in de hemel? Ja zeker! Mozes plaatste het wasvat tussen de tent en het altaar en vulde het met water, zodat de priesters het konden gebruiken om zich te wassen. Ex 40:30 Ook wordt het koperen Wasvat in de Bijbel soms aangeduid als de koperen Zee (1 Kon. 7:23-26, 39; 2 Kon. 16:17; 25:13; 1 Kron. 18:8; 2 Kron. 4:2-6; Jer. 52:17). Er is dus verband tussen de glazen zee in de hemel en de waterdoop (het Wasvat) op aarde! Het wasvat was een schaduwbeeld van wat er is in de hemel! Is er dan ook een wasvat, een schaal met water in de hemel? Meer dan dat! Er is een glazen zee van water!

Van het Wasvat worden géén maten vermeld. Van alle andere objecten, inclusief de Tabernakel zelf, zijn wél de maten vermeld. Zelfs de gouden Kandelaar had een maat, namelijk dat hij van één talent goud moest worden gemaakt. Van het Wasvat zijn er echter géén maten. Waarop zou dit wijzen? Dit wijst op Gods onmetelijke genade en op Zijn onmetelijke Liefde?

Het water van God, is Gods Woord ! Wij zijn hier op aarde gewassen,gedooopt, in het water, in de hemel zul je er op staan! Johannes gaat verder met proberen te beschrijven van wat hij ziet.

Openbaring 5: 6b-8

wezens rond de troon

En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

Zes vleugels, dat is iets dat wij ons bijna niet kunnen voorstellen. Het betekent dat ze alle bewegingen kunnen maken: voorwaarts, zijwaarts en naar boven. En door de combinatie van deze kunnen ze alle kanten opbewegen! Vergelijk deze beschrijving eens met die van Ezechiël die ook een visioen van God kreeg. Ezechiël 1: 3-28

Opvallend zijn de overeenkomsten met name die staan in vers 5 en 10: En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, 6 ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend. Ieder van hen had 4 aangezichten! Dat betekent dat Johannes de vier figuren zag, hij keek naar de ene en zag een gezicht en zo zag hij alle vier de gezichten! Waar hij ook stond voor de troon, hij zag altijd het gezicht van een man, leeuw, stier en een arend. Welke kant ze op bewogen, hij zag de vier verschillende gezichten. Ezechiël keek naar de gezichten en zag dat alle vier de figuren de 4 aangezichten had.

Ook Jesaja kreeg ook een blik in de hemel. In het boek Jesaja 6:1-5 wordt dit beschreven. Ook hij ziet dit machtige beeld! De zoom vulden de tempel! Vroeger schreven soldaten hun naam en rang, die hun autoriteit vermeldde, niet op hun borst maar op de zoom van hun mantel. Denk aan de vrouw die vanuit de menigte de zoom van de Heer Jezus kleding grijpt en geneest, grijpt zich vast aan de autoriteit van Jezus Christus! Denk aan David die de zoom, een slip van Saulus mantel afsnijdt. De zoom is het is het beeld van de autoriteit. Gods autoriteit vervult de gehele tempel.

Ook hij ziet vier figuren, serafs genoemd. Ook hier een overeenkomstige beschrijving. Jesaja hoort ook zeggen: Heilig, Heilig, Heilig! Waarom vermelden Ezechiël en Jesaja niet de 24 oudsten? Omdat ze die nog niet konden zien, want die waren er nog niet! Net als Jesaja hoort ook Johannes deze 4 wezens spreken:

Openbaring 4:8-11

En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

de tabernakel

Dit is een afbeelding van de tabernakel, ‘de tent de getuigenis’ (statenvertaling)Vooraan staat het brandofferaltaar, daarna het koperen wasvat. Er zijn in de tabernakel 3 gedeelten: het voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen.

de stammen gelegerd rondom de tabernakel

Hoe dichter men de plaats van Gods aanwezigheid naderde, des te kostbaarder werden de stoffen en des te kunstiger het werk. In het heilige der heiligen waren de troon der genade en het overtreksel van de ark van zuiver goud; van goud was alles wat bij de ark hoorde. In het heilige waren alleen de grote voorwerpen verguld: de tafel voor de toonbroden, het reukaltaar en de luchter. Voor de voorhof was geen goud gebruikt; alles was van zilver; de voetstukken waren van koper. Voor het heilige staan 5 pilaren, voor het Heilige der Heiligen staan 4 pilaren.

Numeri 2 Alle stammen hadden hun eigen plaats en afstand tot elkaar toegewezen, onder hun eigen banier. De stam van Levi legerde zich rondom de tabernakel, dus binnen de overige stammen. In het Oosten stonden naast Juda, Issakar en Zubulon. In totaal 186.400 mannen. In het Zuiden, onder de aanvoering van Ruben stonden Simeon en Gad. 151.450 mannen. In het Westen, stonden naast Efraïmm, Mannasse en Benjamin. 108.100 mannen. In het Noorden, onder Dan stonden Naftali en Aser. 157.600 mannen.

Wat een machtig beeld van de ware tabernakel in de hemel! De Levieten staan net als de 24 oudsten om de tabernakel heen geschaard. Wat een geweldig gezicht is het zijn geweest ’s nachts. Met de aangegeven aantallen en in die verhoudingen zag het er namelijk zo uit:

kampvuren rondom de tabernakel

Bedenk eens dat Balak aan Bileam tot driemaal toe het kamp liet zien (Numeri 22:41 en 23:1 en vers 28) Dit was wat Bileam zag! Numeri 24:2 Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israel naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam over hem. Bileam kan niets anders dan het volk zegenen! Zo voerden de Israëlieten nauwkeurig de opdracht uit, die de HERE hun had gegeven en deelden hun kampen in; elke stam rond de eigen stambanier, op de plaatsen die de HERE Mozes had aangeduid. Let op, want de stammen stonden onder de banieren (vlaggen) van de aanvoerders. Wat waren die banieren waaronder ze stonden en optrokken? De leeuw, de mens, een stier en een arend!

banieren

Dit is precies zoals Jesaja, Ezechiël en Johannes in de hemel zagen! In exodus 26 staan nog meer richtlijnen. De kleuren worden daar aan gegeven van de gordijnen. Er werden vier kleuren aangegeven. Deze vier kleuren corresponderen met de vier banieren. Maar zelfs de 4 boeken die schrijven over het leven van Jezus Christus, de vier evangeliën.

Er zijn mensen die zeggen dat de Bijbel een stel verhalen zijn die bijeengeraapt zijn. Ezechiël zag 150 jaar voor Jesaja dit beeld. Zo’n 550 jaar later ziet Johannes een gelijk beeld. Alleen Johannes zag de 24 oudsten die Jesaja, Daniël of Ezechiël niet zagen.

Openbaring 4:10

Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: 11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

De vierentwintig oudsten, die waarschijnlijk een afvaardiging zijn van de leiders van de gemeente in de afgelopen en deze eeuw. Net zoals de Levieten zijn ze uit de gemeente gekozen door de Here God zelf. De kronen die de gelovigen ontvangen zullen we op de dag van de opname, temidden van alle gelovigen, zullen we terug geven aan Hem. Waarom? Zul je je niet realiseren als je bij de Heer bent: Wie gaf mij mijn verstand, wie gaf mij de kracht, wie gaf mij dit alles, door wie kon ik zijn? Dank zij Jezus Christus. Zullen we niet uit dankbaarheid teruggeven wat de Heer toekomt! We zullen roepen: ‘U bent waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen. Aan uw wil dankt alles zijn bestaan.’ Welke van de vijf kronen zullen we de Heer straks terug geven, of mag je alle kronen aan Hem overhandigen?

  • De kroon van rechtvaardigheid (2 Tim 4:8)
  • De kroon des levens (Jac. 1:12, Opb.2:10)
  • De kroon van glorie en heerlijkheid (1 Pet 5:4)
  • De onvergankelijke kroon (1 kor 9:25)
  • De kroon van vreugde (1 Tes 2 vers 19)

(Zie ook deel 3 van deze studie)

Als jij de Heer Jezus niet kent, als je niet weet of je er bij zult zijn straks, dan geldt straks hoofdstuk 6 tot en met 19 voor jou. Want alleen zij die gerechtvaardigd zijn door het bloed van het Lam, zij die vergeving hebben ontvangen door Jezus Christus zullen straks daar zijn. Maar, ook voor jou geldt dat God niet wil dat je verloren gaat! Hij verlangt naar herstel van de relatie met jou!

Johannes 3: 16

Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
opdat iedereen die in hem gelooft,
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.

Als jij weet dat je straks voor Gods troon zult staan, dankzij de genade van de Here Jezus, zorg dan dat je nu al leeft alsof je voor hem staat! Wat een geweldig moment zal het zijn als je straks jouw naam zult horen roepen door de stem van God, die klinkt als bazuingeschal:

‘Kom, klim op naar boven!’

Reacties zijn gesloten.