ik geloof niet in God, want ik zie Hem niet

�ik geloof alleen wat ik zie�. Heb je dat ook wel eens horen zeggen? En.. vind je dat goed doordacht? Want wat we niet kunnen zien, is er soms wel degelijk. We zien de wind niet, maar we zien wel de gevolgen: omver geblazen bomen, opgezweepte golven. Maar goed: de wind is tenminste meetbaar. En liefde dan?

Liefde

Iedereen weet wat �liefde� is, maar het is onzichtbaar, onmeetbaar, onhoor-baar, niet te ruiken en niet te voelen. Althans: je kunt het voelen in je hart. Mensen die verliefd zijn kennen dat fijne, opgewonden blije gevoel wel.

liefde


verbindingsmiddelen

Radiogolven zijn niet zichtbaar en ook kun je geen telefoonverbinding zien, maar je mobieltje doet het wel! Het is dus niet zo slim om niet te geloven wat je niet met je vijf zintuigen kunt zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Er is m��r dan wij kunnen waarnemen.

We zien het resultaat

Meestal nemen we dat waar omdat we de uitwerking zien. We krijgen immers verbinding op ons mobieltje, we ontvangen die onzichtbare verbinding van de draadloze radio, internet en televisie en aan die dingen kun je zien dat er iets moet zijn, wat wij dus radiogolven etc. noemen. De zwaartekracht zien we niet, maar we merken het als ons koffiekopje kapot valt. Het vreemde is dat die conclusie ophoudt waar het het geloof aangaat. Wij kunnen God niet zien, de engelen niet, de hemel niet. �Dus� zeggen sommigen dan, �God bestaat niet�. Dat gelovigen wel degelijk de verbinding met God ervaren negeren ze dan, omdat ze het zelf niet ervaren. Dan mis je wel wat. Positief gesproken: dan mis je de verlossing en je terugkeer naar God, Die liefde is. Dan mis je de hemel als de plaats waar je de eeuwigheid door mag brengen. Maar: er zit ook nog een andere kant aan�.!

Nieuwe technieken

Op de foto hiernaast zie je een soldaat. Eigenlijk zijn dit twee foto�s, maar ik heb er ��n van gemaakt om duidelijk te laten zien wat er gebeurt. De soldaat draagt een speciaal tenue waardoor hij min of meer onzichtbaar is.

nieuw militair tenue

Hoe zien wij

We zien eigenlijk op eenzelfde manier als een vleermuis. Een vleermuis geeft een toon af en luistert hoe en waar de toon weerkaatst. Een vliegend insect kaatst een gedeelte van zijn toon terug en het computertje wat zijn brein is kan dat vertalen in de positie van het insect. (wat een geweldige Schepper hebben wij als Hemelse Vader!)

Bij ons werkt het in grote lijnen z�: wij zien door middel van licht. De lichtstralen worden tegengehouden door mensen en voorwerpen en daardoor zien we �iets�. Het licht wordt ook door elk voorwerp gebroken en daardoor zien we ook kleuren. De nieuwe uniformen waar men aan werkt kaatsen nauwelijks lichtstralen terug (ze absorberen ze als het ware) en ze verstrooien ze waardoor er geen kleur meer wordt waargenomen. Daardoor kunnen we geen contouren en kleuren waarnemen en ons brein gaat ons dan vertellen dat er �niets� is.

Onzichtbaar is veilig

We zien deze behoefte aan �onzichtbaarheid� ook in de militaire lucht- en scheepvaart: door middel van de stealth technologie worden vlieg- en vaartuigen onzichtbaar voor de radar. Men werkt er hard aan om ze ook voor het menselijk oog onzichtbaar te maken.

Vanwaar al die moeite? Omdat een militair voertuig het voordeel van de verrassing wil hebben. Als ze van plan zijn een vliegveld te bombarderen, is het niet de bedoeling dat de bommenwerper al lang van te voren wordt opgemerkt en de piloten op de basis snel met hun toestellen kunnen opstijgen. Bovendien is het voor de piloot van zo�n bommenwerper ook erg prettig als zijn toestel niet wordt opgemerkt, want dan wordt hij ook niet neergehaald.

Onzichtbaar is gevaarlijk

Als je niet gelooft, omdat je niet ziet, dan ben je compleet onbeschermd voor de machten der duisternis. Want die zijn er wel degelijk, ook al zie je ze niet! De satan is tevreden als mensen: (1) denken dat hij niet bestaat (2) denken dat hij wel bestaat, maar dat hij hoorntjes heeft en een mal staartje (3) of dat ze doodsbang voor hem zijn.

Hier staat een man voor de tv. (je ziet zijn hoofd, want alleen zijn jasje camoufleert)

Een onderschatte vijand is een levensgevaarlijke vijand

Als je op een vliegveld in oorlogstijd zou werken, en je wist dat de vijand zgn �onzichtbare toestellen� bezat, dan zou je toch behoorlijk op je hoede zijn. Nietwaar? Wat zou het dom zijn om je vijand te onderschatten en te denken dat hij geen geavanceerde techniek zou bezitten!

Ken je vijand!

Je ziet satan niet en evenmin zie je zijn helpers. Toch hebben zij wel degelijk een negatieve invloed op je. Zijn helpers zijn de demonen. Dat zijn van oorsprong engelen. Toen satan zijn opstand begin was hij nog een hooggeplaatste engel, de lichtdrager. (lucifer) Maar, zoals de Bijbel beschrijft, hij werd hoogmoedig en kwam tegen God in opstand. Lucifer was een groot voorbeeld voor vele engelen en deze engelen maakten de noodlottige beslissing om satan te volgen. Deze engelen werden demonen. Sommigen van hen hadden gemeenschap met de vrouwen van de mensen en de kinderen die uit deze relaties geboren werden, waren reuzen. �de geweldigen van de voortijd� zoals de Bijbel ze noemt. (Genesis 6:4) Vanwege die vermenging van mens en gevallen engel was het risico steeds groter dat er geen onbesmette mensen zouden overblijven, waaruit uiteindelijk de Verlosser geboren zou worden. (dat was dan ook de opzet van satan) Om die reden verwoestte God de aarde door de zondvloed, met uitzondering van Noach en zijn gezin, die �onbesmet waren in hun geslacht� (Genesis 7:1) en de betreffende engelen werden gebonden voor duizenden jaren, in afwachting van hun veroordeling.

demonen

Maar er zijn nog enorme aantallen gevallen engelen over. Zij zijn vanuit hun oorsprong geest en kunnen zich openbaren in mensenkinderen. Zodra dat gebeurt spreek je van bezetenheid. De boze machten van de lucht (onder aanvoering van satan) proberen de mens te be�nvloeden. Als ze iemand kunnen laten zondigen en laten volharden in die zonde, dan bereiken ze hun doel. Deze geestelijke machten zijn niet in staat het tegen God op te nemen. Daarom hebben ze zich gericht op Zijn schepping. Satan verwoest het liefste datgene wat God behouden wil.

Het is oorlog

Juist omdat wij de boze machten van de lucht niet kunnen zien moeten we ons realiseren dat we (zeker als Christenen) in oorlogsgebied zitten. Efeze 6:10-14 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wij moeten ons verweren tegen de boze geesten in de hemelse gewesten en de Bijbel reikt ons daartoe een geestelijke wapenrusting aan.

Hoe bang moeten we zijn?

Zijn wij mensen in staat ons te verweren tegen de satan? We lezen in Daniel 10:11-14 En hij zeide tot mij: ��Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Micha�l, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp..� We zien hier hoeveel macht zo�n demon kan hebben. Deze demon wordt hier �de vorst van het koninkrijk der Perzen� genoemd. Niet voor niets, want de demonen zijn feitelijk vaak degenen die aan de touwtjes trekken in de wereld, degenen ook die de leiders ophitsen om oorlogen te voeren. De engel (die ook een vorst genoemd wordt, maar dan een Hemelvorst) die Dani�l komt antwoorden wordt door deze machtige demon tegengehouden en pas als de enorm machtige engel Michael hem te hulp schiet komt de doorbraak. Als je dit bedenkt slaat de schrik je om het hart: zijn demonen z� sterk? Hoe moeten wij dan standhouden?

Vrije wil

God heeft de mens een eigen vrije wil gegeven. Daardoor is de mens in staat te kiezen voor het goede en om bij God te willen horen, maar de mens kan ook kiezen tegen God. De mens kan zich dus met succes verzetten tegen God. Zou de mens dan wel aan demonen moeten gehoorzamen?

Beperkte krachten

Evenals de mens zich kan verzetten tegen God, kan de mens zich verzetten tegen satan en zijn demonen. Jakobus 4:7 ��biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.� Wow! Zijn we zo sterk dat er zelfs echt staat: ��en hij zal van u vlieden�? Is de duivel of zijn de demonen dan bang voor ons? Nou� laten we het hele vers nog eens lezen: �Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.�

Voorwaarde

Er is dus een duidelijke voorwaarde: pas als we ons onderwerpen aan God zullen wij in staat zijn weerstand te bieden. �Onderwerping� is eigenlijk niet een juiste vertaling, want je onderwerpt je nooit; je wordt onderworpen. Maar zo werkt de Here God niet. Als je je wilt onderwerpen, dan praat je over �onderschikking�: wij worden vrijwillig ondergeschikte van de Here God. En alleen als ondergeschikte van de Here God krijgen wij de macht om satan te weerstaan.

Angst of arrogantie

Moeten we nu bang zjn voor demonen, de machten der duisternis? Nee. Niet als je een kind van God bent en als je Zijn geestelijke wapenrusting draagt en je telkens opnieuw bereid bent je te onderwerpen aan Zijn wil. Kunnen we dan misschien als Christenen smalend lachen om die machteloze demonen? Nee. Het zijn en blijven machtige tegenstanders, die de Here God willen treffen via Zijn kinderen, via jou dus. Dus niet overschatten, maar zeker ook niet onderschatten! Als jij een zonde hebt in je leven, waarin je blijft volharden, dan heb je een zwakke plek in je wapenrusting gecre�erd!

Scheuring in de kerk

Hoeveel kerken zijn er, die door een scheuring getroffen werden� Hoe zou dat komen? Is het mogelijk dat demonische krachten en machten kans hebben gezien binnen te dringen in de gedachtenwereld van een heerszuchtige, dogmatische of arrogante broeder of zuster in Christus? Dan kan het op den duur gebeuren dat mensen onzeker worden en �een kant� kiezen en je hebt te maken met een kerkscheuring. Ik zeg het simpel; zo simpel is het in werkelijkheid natuurlijk niet, maar het gaat er even om dat je naar de geestelijke achtergrond van zo�n scheuring kijkt.

Er is niets veranderd

Lucas 22:31-32 (de Here Jezus zei) Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. We zien hier hoe de Heer Jezus aan Zijn discipelen vertelt dat de satan pogingen heeft ondernomen om ook een scheuring onder de discipelen te veroorzaken. Het is God�s kracht die het hem belette en dit, omdat de Heer Jezus Zelf ervoor bad. Laten we er dus op bedacht zijn dat satan ook in jouw en mijn kerk zal trachten onenigheid te zaaien. Want een verdrietig, mismoedig en boos kind van God is geen blij, in de vrijheid gesteld en getuigend kind van God!

Samenvattend

Net zo re�el als de macht van onze Here God en de Heer Jezus is, is de dreiging van satan en zijn demonen. We hoeven daar niet bang voor te zijn, maar wel op onze hoede. Waakzaam en voorzichtig, en ervoor zorgend dat wij geen deuren open zetten waardoor de boze binnen kan komen. Want demonen kunnen alleen binnen komen als wij hen binnen laten. Zonde is de open deur. Blijf dus dicht bij de Heer Jezus; Hij beschermt je en Hij geeft je kracht en liefde!

Zie ook: Spirituele oorlogsvoering

Reacties zijn gesloten.