We leven in een bijzonder jaar

  • 2017 is het precies 120 jaar vanaf 1897, toen Theodor Herzl het eerste Joodse Congres had bijeengeroepen waarmee de de gebeurtenissen in gang gezet werden gezet die leidden tot het herstel van Israël als een natie.

  • 2017 is het precies 100 jaar vanaf 1917, toen de Ottomaanse Turken uit het heilige land werden verdreven, waardoor het mogelijk werd voor het Joodse volk om te beginnen met terug te keren naar hun oude thuisland.

  • 2017 is het precies 70 jaar vanaf 1947, toen de Verenigde Naties stemden om het Britse Mandaat te beëindigen en het mandaatgebied te verdelen, waardoor het Joodse volk een jaar later hun land konden herstellen.

  • 2017 is het precies 50 jaar vanaf 1967, toen de Zesdaagse oorlog werd uitgevochten en de stad Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever werd heroverd.

  • 2017 is het jaar 5777 op de Joodse kalender. Zoals wij dit jaar aanduiden als ’17 zo duiden de Joden dit jaar aan als “777” Dit getal 777 betekent in de Bijbel “de Goddelijke volmaaktheid”. Dit jaar heeft dus een zeer speciale betekenis.

Planeet X

Ik ben er zeker van dat de meeste mensen wel over Planeet X hebben gehoord of, volgens sommigen “Nibiru”. Planeet X is weer “big time” terug in het nieuws. Het internet staat vol met nieuws over de komst van Planeet X, en de vernietigingen die het zal veroorzaken als de planeet impact krijgt op de aarde.

Een korte terugblik op planeet X.

Planeet X was ontdekt door NASA’s Infra Red Radio Telescoop in 1981, ver weg in de ruimte, buiten ons zonnestelsel system. De planeet werd niet gezien, maar zijn aanwezigheid werd geconstateerd door de beweging in andere hemellichamen, die blijkbaar door ‘iets’ in hun baan werden beïnvloed. In 1983 werd besloten dat het nieuws over Planeet X van het publiek zou worden weggehouden en zelfs het bestaan van een dergelijke planeet zou worden ontkend. Astronomen wisten dat planeet X bij zijn nadering veel ernstige problemen zou veroorzaken op aarde en de machtigen der aarde waren bang dat de wereldeconomie eronder zou lijden als de mensen dit zouden weten. Met andere woorden: het gaat om geld. De kassa’s moeten blijven rinkelen tot aan het bittere einde. Sinds 1983 kwamen regelmatig berichten in het nieuws over rijke mensen die een ‘doomsday’ bunker lieten bouwen. Zij willen daarin schuilen als de planeet X te dicht bij komt.

De verwoester

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” Mattheus 24:35 “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” 2 Petrus 3:10 Opmerkelijk in deze teksten in het woord ‘voorbijgaan’. Planeet X zal niet met de aarde botsen; hij zal ‘voorbijgaan’. De aantrekkingskracht van deze grote planeet zal zware aardbevingen en tsunamies veroorzaken over de gehele aarde. Voeg daarbij het feit dat miljoenen asteroïden en andere ruimtepuin achter Planet X aan wordt getrokken in een lange staart. Het lijft geen twijfel dat een groot aantal van deze asteroïden en ander ruimtepuin op de zullen vallen. “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, (het ‘voorbijgaan’) die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen” Openbaring 6:13-15

‘van een ver land; van het einde des hemels’

Zoals de Here God in het verleden ook occulte profeten gebruikte en vijandelijke koningen, zo kan Hij ook een planeet uit de verre einden van het heelal oproepen. “Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.” Jesaja 13:5-6 Wat daar aankomt, van het einde des hemels, wordt door God gebruikt om de gehele aarde te verderfen. Het ‘einde des hemels’ is een goede verwoording vanwaar planeet X komt. De planeet werd al in 1981 ontdekt en we zijn nu 36 jaar verder. De planeet reist met een snelheid van 17 kilometer per seconde (!). Waarlijk: vanaf het einde des hemels!

Geen paniek!

Wij, die geloven in de Heer Jezus Christus zullen hier niet zijn om te zien hoe het zal gaan als Planeet X verwoestingen op aarde gaat aanrichten. De herrijzenis van hen die in Christus zijn heengegaan en de verandering van de op aarde levende kinderen van God zal leiden tot de verwijdering uit deze wereld, voordat de oordelen over de aarde komen gaan.

Toeval

Planeet X, zoals gezegd, werd ontdekt door de sterrenkundigen in 1981. Dat is nu dus 36 jaar geleden. Wat is de Bijbelse betekenis van het nummer “36” in Gods Woord? Dit nummer betekent ‘vijand’ of ‘tegenstander’. Wie op de wereld is de grote vijand of tegenstander? De voorspelde antichrist zal de ergste vijand van de mensheid zijn in de komende grote verdrukking. De bijbel zegt dat het getal wat aan de anti-christ zal worden toegewezen is zeshonderd zesenzestig (666) Laten we nu eens alle getallen van 1 tot en met 36 bij elkaar optellen: 1 + 2 + 3 (etc t/m) +36 = 666!

“op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen”. Daniël 9:27

De draak

NASA houdt al enkele jaren een stukje van de ruimte voor de mensheid verborgen. Op dit moment is dat gedeelte op de plek waar in Openbaring 12 de draak wordt verwacht. Zou het kunnen zijn dat onder dit deel de al langverwachte planeet X schuilgaat?

Toekomstverwachting

Het is de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden dat we aan de hand van de Bijbelse tekenen der tijden weliswaar de tijd kunnen herkennen en mogelijk het seizoen, maar niet precies wanneer de Heer Jezus terug komt om Zijn Bruid, de Gemeente, weg te halen voor de oordelen beginnen. Helaas noopt dat sommigen ertoe om dan maar te stoppen met die ‘tekenen der tijden’ omdat het toch niet te berekenen valt. Dat is heel jammer, want er is een bevel om Zijn komst te verwachten: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.” Openbaring 3:10

Ik blijf het toch zeggen hoor…!

Om die reden blijf ik doorgeven wat ik hoor, lees of bemerk. Alles wat er op wijst dat de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente nabij is en die komst is onze ‘zalige hoop’! “verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” Titus 2:13 Meerdere jaartallen waarop Israël bijzonder in het nieuws kwam, met daarbij getallen die gebruikt worden voor ‘generatie’ in de Bijbel wijzen op dit jaar; 2017. Het is 36 jaar geleden dat planeet X werd ontdekt en 36 wijst naar de komende tegenstander van God: de antichrist. Het ‘teken in de hemel’ vertelt over een geboorte van een mannelijk kind. In het sterrenbeeld zie we de geboorte gebeuren: de planeet Jupiter is medio december 2016 ‘in de baarmoeder’ van de vrouw (sterrenbeeld maagd) gekomen en verblijft daar tot de geboorte in september 2017; precies zo lang als een normale draagtijd van een zwangerschap. We zien hoe de in de Bijbel genoemde draak daar in de buurt zou moeten komen en we zien hoe NASA een stuk heelal voor ons verbergt. Al deze dingen zeggen mij toch echt dat de Heer Jezus spoedig komt!

Hoog tijd!

Laat je niet alsnog verrassen. Als je een kind van God bent: verblijd je dan in onze zalige hoop: wij mogen bij de Heer Jezus komen om voor altijd bij Hem te zijn! Als je niet je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven maak daar dan haast mee. Zij, die het aanbod van genade door de Heer Jezus Christus horen en begrijpen, maar het afwijzen, zullen ‘straks’ een leugen te horen krijgen die ze zullen geloven. Dan gaan zij verloren! Neem met de eeuwigheid geen loopje! Laat je ziel behouden en roep de Heer Jezus Christus aan. Doe dat nu; er is misschien nog maar heel weinig tijd.

“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

2 Petrus 1:10-11

Reacties zijn gesloten.