Wachten op de opwekking?

Joël 2 vers 28

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.
Joël 2 vers 28-32

Soms, pratend over de verwachting van de wederkomst van de Heer, zeggen mensen: ‘de Heer kan nog helemaal niet komen, want er moet eerst een grote eindtijdopwekking komen. Joël 2 vers 28-30 is nog niet vervuld en dit moet worden vervuld voordat de Heer komt.’ Als we echter dit Schriftgedeelte lezen, zien we dat het begint met het woord ‘daarna’. Je zou je dan toch afvragen ‘waarna’?

Pleidooi

In de voorafgaande verzen hield de Here God een ontroerend en hartverscheurend pleidooi. De Here God maande uit genade en liefde Israël en het Joodse volk:
“Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?” Joel 2 vers 15-17

Pleidooi afgewezen

Uit de geschiedenis blijkt dat het Joodse volk absoluut geen aandacht schonk aan deze hartstochtelijke oproep. Omdat ze de oproep negeerden bracht de Here God een oordeel over hen en voor de daar op volgende 2.600 jaar werd dit volk door de heidense volken van de aarde geregeerd. Eerst door Assyrië, vervolgens door Babylon, vervolgens door Rome en vervolgens door vele andere naties en volkeren, toen de Joden werden verstrooid over de aarde in 70 na Christus. In elk land werd op de Joodse mensen neergekeken. Ze werden bespot, mishandeld, bedrogen, misbruikt en uiteindelijk massaal vermoord in de afschuwelijke Holocaust… Maar uiteindelijk werd in 1948 de staat Israël opnieuw opgericht. Zij bestaan sinds de heroprichting echter als natie alleen door de tussenkomst van de wereldse grootmachten, de VS, Groot-Brittannië, Rusland, de Verenigde Naties, enz. Tot op de dag van vandaag ziet Israël nog steeds uit naar steun van de VS en andere landen. Helaas: het zal de komende grote verdrukking zijn die nodig is om een Joodse ‘overblijfsel’ terug te laten keren naar God.

Joël 2: het begin van de zevenjarige verdrukking

Dit zal niet gebeuren tot na de opstanding en de opname van de Gemeente die de Heer vanuit de heidenen genomen heeft. Dan en alleen dan zal Gods Geest worden uitgestort op alle vlees zoals voorspeld in Joel 2 vers 28-30. Het resultaat van die uitstorting van de Geest op dat moment zal de verzegeling van de 144.000 uit alle twaalf stammen van Israël zijn alsmede de grootste opwekking die ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid. In Handelingen 2 zien we de uitstorting van de Heilige Geest; de in Joël 2 beschreven opwekking zal in het einde der dagen nog groter zijn en leiden tot de bekering van ‘een schare, die niemand tellen kan’. (Openbaring 7)

5.000 man, 5 broden en 2 vissen

Laten we nu onze aandacht richten op de wonderbare spijziging. Deze gebeurtenis vond plaats direct nadat aan de Heer Jezus het nieuws werd gebracht dat Johannes de Doper ter dood was gebracht. “Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen.” (Matteus 14 vers 12)

De wateren

We vinden in de Bijbel dat ‘de zee’ of ‘de wateren’ de heidenen of de massa van de ongelovige mensheid typeert. Lees het zelf in Jesaja 57 vers 20 en Openbaring 17 vers 15. Als de Heer Jezus aan het begin van Zijn bediening het water oversteekt is dat een type van Christus’ gift van het evangelie aan alle heidenen tijdens de huidige periode van genade. Houdt in gedachten dat Christus Zelf de Zaaier is van het goede zaad. Matteus 13 vers 37 Hoe lang duurde het om over te varen? Het staat niet vermeld.

2000 jaren

Echter, in het verslag van Johannes zei Filippus: “Tweehonderd schellingen brood is voor dezen niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen.” Johannes 6 vers 7. Het Griekse woord vertaald als ‘schelling’ is het woord ‘denarion’ of ‘denarie’. Dit woord betekent letterlijk ‘een dagloon’. Een denarion bestond uit tien munten, in plaats van een. Als we die 200 vermenigvuldigen met deze 10 dan komen we uit op 2.000 en dat is het precieze aantal jaren dat het Woord herhaaldelijk aangeeft wat nodig zou zijn voor het ‘tijdperk van de genade’, of voor de Heer zou terugkeren naar Israël.

Vissers

Het is meer dan”toeval”dat het verhaal van Lucas stelt expliciet dat dit woestijn gebied behoorde tot de stad Betsaïda. Matteüs 6 vers 45 Het Griekse woord vertaald als ‘Betsaïda’ betekent letterlijk ‘huis van de visserij. Dit suggereert onmiddellijk de geestelijke betekenis van het wonder dat hier is gebeurd, het voeden van de scharen der mensheid met het Evangelie van het heil in Christus. Dit is precies waartoe de discipelen van Christus zijn geroepen om te doen, om ‘vissers van mensen’ te worden.

De tijd van de dag

De spijziging van de vijfduizend vond plaats bij het vallen van de avond. Matteus 15 vers 15 Marcus zegt het zó: “toen het reeds laat geworden was “. Marcus 6 vers 35. Lucas ‘verslag zegt ‘de dag begon te dalen’. Lukas 9 vers 12. Er is dan geen twijfel dat dit wonder gebeurde aan het eind van de middag, in de schemering, of zelfs bij het naderende donker. In de Bijbel wordt ‘laat in de middag, avond of schemering’ gebruikt als verwijzend naar ‘de laatste dagen’. Dit voeden van de vijfduizend is typerend voor het einde van deze huidige genadetijd; de tijd waarin wij nu leven!

Honger

De scharen kregen honger. Na controle van de hele menigte bleek het enige voedsel dat de discipelen konden vinden in het bezit te zijn van een jonge knaap: vijf gerstebroden en twee vissen. Johannes 6 vers 9

De vijf broden

De vijf broden portretteren het Evangelie van Jezus Christus wat door de Joodse discipelen van Christus wordt doorgegeven aan de heidenen voor de geestelijke voeding van de mensheid. Toen de Heer Jezus de broden brak en het voedsel aan Zijn discipelen gaf om de scharen te voeden, deed Hij hetzelfde als toen Hij de ‘Grote Opdracht’ aan Zijn Gemeente gaf. Vijf maal werd deze opdracht van Christus, het Brood des levens (Johannes 6 vers 48) gegeven; vijf broden werden verdeeld. Matteus 28 vers 18-20, Marcus 16 vers 14-18, Lucas 24 vers 36-49, Johannes 20 vers 19-23 en Handelingen 1 vers 6-8. ‘Vijf’ is in de Bijbel het getal van ‘de genade van God in Christus Jezus’.

De twee vissen

Kunnen we ook bij de twee vissen een heenwijzing vinden? Laten we eens omhoog kijken. Letterlijk. Door de Here God zijn de sterren in sterrenbeelden aan de hemel geplaatst en hierdoor maakte Hij Zijn plan der eeuwen kenbaar. Zoals bekend, is satan ‘de aap van God’: hij aapt na om op God te lijken. Zo ook nam hij de tekenen van de Dierenriem en gebruikte ze voor zijn kwade doeleinden. Zo ontstond astrologie en legio mensen kijken naar de sterren om ‘raad van de goden’. Toch moet ons dat niet afschrikken: het was de Here God die de Auteur en Schepper van de dierenriem (Zodiak) was.

Mazzaroth

Het Hebreeuwse woord voor de Dierenriem wordt vertaald als ‘Mazzaroth’ in de Bijbel. Het woord ‘Mazzaroth’ betekent letterlijk ‘de twaalf tekens’. Zie Job 38 vers 32 In dit Schriftgedeelte vraagt de Here God aan Job of hij in staat is om de ‘twaalf tekens’ van de Dierenriem in hun respectieve seizoenen voort te brengen. De Dierenriem vertelt de mensheid Zijn plan (Psalm 19 vers 2-7) en elk deel daarvan zal tot vervulling komen in hun eigen seizoen. (lees nog eens de twee getuigenissen en het Evangelie in de sterren)

Sterrenbeeld Vissen

In de loop der eeuwen heeft men ontdekt dat de aarde en het zonnestelsel waarin de aarde zich bevindt draait om de gehele Melkweg. Al draaiend passeert het de sterrenbeelden aan de hemel boven. Vanwege de snelheid waarmee het zonnestelsel zich beweegt door de uitgestrektheid van de ruimte, vereist het 2.000 jaar voor het zonnestelsel van de aarde langs 1 teken van de dierenriem is. We kwamen in het sterrenbeeld ‘vissen’ bij de eerste komst van Christus en de wereld is sinds kort overgegaan naar ‘waterman’. De Gemeente ontstond dus in het sterrenbeeld vissen (twee vissen die tegen de stroom in zwemmen) en dit teken is het teken van het overgrote deel van de huidige tijd van genade. Dit beschrijft treffend de Gemeente, die de afgelopen tweeduizend jaar heeft gehad om tegen de stroom van het hele wereldsysteem in het Evangelie te verkondigen en verbreiden. Johannes 15 vers 18-19; 16 vers 33. De twee vissen typeren de 2000 jaar van de huidige bedeling van genade en van de kerk.

Sterrenbeeld Waterman

Zoals gezegd: we leven nu onder het sterrenbeeld Waterman. Het teken Waterman is een vis met zijn mond open, en een man giet water uit zijn emmer in de mond van de vis, en de vis is drinkt het op, totaal en compleet. De ‘man’ in dit geval typeert Jezus Christus Die ‘het water des levens’ uitgiet. Net zoals de twee vissen de 2.000 jaar van genade typeerden, typeert opnieuw een vis het 1000 jaar Duizendjarig Koninkrijk van Christus, waarin de hele mensheid die de Verdrukking overleeft gretig het water des levens zullen drinken, uitgestort door de Heer Jezus Christus Zelf als hij vanuit de stad Jeruzalem letterlijk, lichamelijk en zichtbaar heersen zal over de hele aarde.

Genoeg gehad

“En zij aten allen en werden verzadigd…..” Matteus 14 vers 20. In elk van de vier evangelieën lezen we dat de menigte, die gevoed werd, helemaal verzadigd was. Dit betekent niet dat allen tevreden waren, of, geestelijk gesproken, dat iedereen die had gegeten de redding had ontvangen. Het impliceert alleen dat iedereen die er was alles wat ze wilden van de broden en de vissen ook had gekregen. Geestelijk gezien had iedereen alles wat ze van het Woord zouden willen hebben en in sommige gevallen hadden ze er gewoon genoeg van!

Schoon genoeg ervan

Is dit niet precies de houding van de ongelovige wereld van nu? Deze houding is te zien in de dagelijkse en voortdurende bespotting van God, van Christus, van Gods Woord en van bijbelgetrouwe christenen. We zien deze spot en verwerping van de Heer Jezus en Zijn Woord dagelijks getoond in films, op tv -programma’s en tv-films, door de nieuwsmedia, de opvoeders en politici, en in de buurten waar we wonen en werken. We zien het ook in de steeds toenemende vervolging van bijbelgetrouwe christenen, in het verbranden van kerken, en de gevangenname en de koelbloedige moorden op christenen in diverse landen. De verloren wereld heeft schoon genoeg van het Evangelie van Jezus Christus. Dit alles vertelt ons dat de maaltijd voorbij is.

Een rest uit alle twaalf

Nadat de maaltijd was afgelopen vroeg de Heer zijn discipelen de etensresten te verzamelen die niet waren opgegeten door de menigte. De discipelen verzamelden 12 manden vol met deze restanten. Als we aan ‘twaalf’ denken komen we al snel aan het weer verzamelen van de 12 stammen van Israël aan het einde van dit tijdperk. Zie Ezechiël 37, Openbaring 7 en vele andere profetische passages in de Bijbel. Verder kan niet worden genegeerd, dat direct na de opstanding en opname van de Nieuwe Verbond gelovigen en de grote verdrukking begint, de 144.000 uit alle twaalf stammen van Israël komen om gered en verzegeld te worden en de opdracht krijgen om het evangelie te prediken in de eerste helft van de Verdrukking. Openbaring 7

Wachten op de Heiland

Na het einde van de maaltijd stuurt de Heer Jezus Zijn discipelen met een schip over het meer van Galilea. Matteus 14 vers 22, Marcus 6 vers 45, Johannes 6 vers 16-21. Dit is drie maal vastgelegd in de vier Evangeliën. Waarom? Omdat ‘3’ het Bijbelse getal is van de opstanding en de opname. In alle drie van de beschrijvingen wordt vermeld dat tijdens de vierde nachtwake (Matteus 14 vers 25, Marcus 6 vers 48) de Heer Jezus lopend op het water aan de discipelen verscheen. De vierde nachtwake is aan het vroege begin van de morgen. We lezen, dat de discipelen het zwaar hadden; zij ‘tobden zich af’; hun schip werd ‘geteisterd door de golven’ en de zee was ‘zeer onstuimig, met een harde wind’. De discipelen zullen zich hebben afgevraagd waarom zij tot de vierde nachtwake moesten wachten, voordat de Heiland kwam. Net zoals wij ons misschien afvragen waarom gelovige kinderen van God al zo lang uitzien naar Zijn komst en nog steeds is Hij niet gekomen….

Bevreesd

In eerste instantie waren de discipelen bevreesd en meenden zij een geest te zien. Zou het kunnen zijn dat ook een gelovige, die in zijn leven totaal geen rekening houdt met de plotselinge komst van de Here, toch wordt verrast door Zijn komst? Als hij dan omhoog ziet zodra hij de bazuin hoort en schrikt omdat hij de hemel open ziet? De Heer Jezus stelde de discipelen gerust en Petrus mocht de Heer tegemoet komen. Net zoals wij naar de Heer Jezus toe zullen gaan, als Hij ons tegemoet komt in de lucht.

4e nachtwake

In Psalm 90 vers 4 staat: ” Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.” Vierduizend jaar geleden (4 nachtwaken) riep God Abraham en de eerste ‘nachtwake’ begon. Elke duizend jaar sindsdien typeert een volgende ‘nachtwake’. Dit betekent dat wij gelovigen vandaag de dag leven in de vierde duizend jaar sinds God Zich een volk zocht en dus zijn we in de vierde nachtwake. Het is tijd voor onze Heer om te verschijnen in Zijn heerlijkheid op dit moment van stormen in de zee der mensheid. Ja kom, Heer Jezus! Openbaring 22 vers 20

Terstond bereikte het schip het land

“Zij wilden Hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land, waar zij heengingen.” Johannes 6 vers 21 Het ene moment roeiden ze nog uit alle macht tegen de wind in op het meer van Galilea, en het volgende moment waren ze op hun bestemming! Als wij de Heer Jezus zullen zien, komend op de wolken om Zijn geliefde Gemeente tot Zich te nemen, zullen wij terstond op onze bestemming zijn. In een oogwenk!

Gennesaret

Waar gingen ze eigenlijk naar toe? In Marcus 6 vers 53 staat het vermeld: het land Gennesaret. Het Griekse woord ‘Gennesaret’ betekent letterlijk ‘de tuin van de Heer’. ”Zie Strong’s nummer 1082. Met andere woorden: deze geschiedenis portretteert de Nieuwe Verbond gelovigen die direct worden opgenomen in het Paradijs in het nieuwe Jeruzalem in de hemel hierboven. Halleluja! Dank U Heer Jezus!

Onze bestemming

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat wij die bestemming bereiken? Alleen door de reddende genade, door het plaatsen van ons geloof in de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Gods enige weg tot redding! Johannes 3 vers 16, (3 vers 36, 5 vers 24, 14 vers 6) Handelingen 4 vers 12, Handelingen 16 vers 30-31, Romeinen 10 vers 8-13, Efeziërs 2 vers 8-10; Titus 3 vers 5-7 In feite is de ‘nieuwe geboorte’ Johannes 3 vers 5 is een veel groter wonder dan het voeden van de vijfduizend. Want in de ‘nieuwe geboorte’ wordt een verloren zondaar, een bezoedelde schuldige direct vergeven en gereinigd van zonden en omgevormd tot een ‘zoon van God’. Romeinen 8 vers 1 en Romeinen 8 vers 9-17

Hoeveel tijd heb je nog?

Als jij dit nog niet hebt gedaan dan smeek ik je om nog vandaag de Heer als jouw eigen persoonlijke Verlosser te zoeken! Wacht niet te lang! ‘Morgen’ kan een dag te laat zijn. We leven nu in de vierde nachtwake en een het einde van dit tijdperk. De Here Jezus kan elk ogenblik komen en Zijn volk meenemen. Zal Hij jou aantreffen en waardig bevinden of zul je worden achtergelaten om de verschrikkelijke grote verdrukking te moeten meemaken?


met dank aan Fr. Riley

Reacties zijn gesloten.