Shemitah en de grote verzoendag.

In maart vorig jaar hebben we een drieluik gehad, geschreven door René de Jonge. Dit drieluik handelde over het vreemde teken in de hemel, zoals beschreven in Openbaring 12. René legde uit dat op 23 september 2017 dit teken aan de hemel zal staan en daarna deze eeuw niet meer. Diegenen die overweg konden met het gratis te downloaden programma Stellarium (ik niet) konden dit zelf constateren en controleren.

Openbaring-12-de-vrouw

Conclusie van dat drieluik

Openbaring 12 wordt geplaatst in het midden van de laatste jaarweek. Als je dat weet kun je ook berekenen wanneer het begin is (1260 dagen eerder) en wanneer het einde zal zijn (1260 dagen later). De verwachting dat er in maart/april 2014 iets zou gebeuren was groot. En de teleurstelling toen dat uitbleef ook. (Zoals te verwachten was)

Zou het tòch waar zijn?

Toch bleef het knagen. Als de sterrenhemel op 23 september 2017 zo volmaakt weergeeft wat er in Openbaring 12 staat vermeld en niemand daar eigenlijk een speld tussen kon krijgen, waar zit dan de fout in de redenering? Zou het kunnen zijn dat de laatste jaarweek gewoon wèl is begonnen in maart/april 2014?

En de opname van de Gemeente dan?

Wat ik zelf heb geleerd is altijd geweest dat de Gemeente niet is gesteld tot de toorn (van God) (1 Tess 1:10 en 5:9) en dat wij de belofte hebben van de Heer Jezus, dat Hij ons zal bewaren voor de ure der verzoeking die over de wereld komen zal. (Openbaring 3:10) De laatste jaarweek bestaat uit twee maal 3½ jaar: ‘de ure der verzoeking’ en ‘de ure van Gods toorn’. Dus: als wij als Gemeente van Christus worden bewaard voor de ure der verzoeking (de eerste helft van de jaarweek) dan wordt de Gemeente opgenomen vóór die laatste jaarweek begint!

Zou het kunnen….?

De laatste tijd begint een gedachte bij mij te kriebelen: Zou het kunnen zijn dat ‘de ure der verzoeking’ niet meteen begint in die eerste helft, de eerste 3½ jaar? Stel, dat die verzoeking pas later zou beginnen, dan zou de Gemeente ook later worden opgenomen en worden wij tòch bewaard voor die ure der verzoeking! Als dat zou kunnen kloppen, dan kan het waar zijn dat wij wel degelijk nu in het begin van de laatste jaarweek zijn, sinds april 2014! Zou het…..?

René de Jonge

De laatste tijd ook lees ik stukken van René de Jonge waaruit blijkt dat hij dit ook denkt. Dat hij het openbaring 12 teken nog steeds ziet als vaststaand voor het midden van de jaarweek. Daarom vroeg ik hem zijn gedachten nogmaals voor ons op schrift te stellen. Hieronder volgt wat hij schreef. Lees het met een ‘open mind’. Ik ben benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Want hoe dan ook: de tijd nadert dat de Heer Jezus terugkomt voor Zijn Gemeente en daarna als de Koning der koningen en misschien zijn we heus verder dan we denken!

Appie

horizon-lijn2

De instelling van het Sabbatsjaar (Shemitah)

“De HEER zei tegen Mozes, op de Sinai: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn; ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen.”

Leviticus 25 vers 1-7

Momenteel bevinden wij ons midden in een Shemitah jaar wat zal eindigen op 13 september 2015. (Jonathan Khan heeft hier een heel mooi boek over geschreven, The harbinger) Het is niet alleen een Shemitah jaar maar ook nog eens de 7e Shemitah, wat ons dus nu in het 49ste jaar plaatst. De bazuin van het aankomende jubelaar zal worden geblazen op de grote verzoendag op 24 september 2015.

“Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar, dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt.”

Leviticus 25 vers 8-12

120: de gemiddelde leeftijd

In Genesis 6:3 lezen we in de bijbel: “Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.” Velen zien dit als een bepaling voor de maximale levenslengte van een individueel mens van 120 jaar, maar tot ver na de zonvloed werden mensen veel ouder dan 120 jaar, wel tot 400 of 500 jaar oud. En daarna was de gemiddelde leeftijd van een mens 70 jaar en indien iemand sterk is 80 jaar.

Maar wat bedoelde God dan wèl?

Veel aannemelijker is het dat God doelde op een periode van 120 jubileumjaren waarin Zijn Geest met de mensheid zou strijden en dat na 120 jubileumjaren het moment zou aanbreken van de dag des Heren. In het kort gezegd houdt dit in dat het menselijk zelfbestuur zou ophouden na 120 x 50 jaar, wat neer komt op 6.000 jaar waarna het 1000 jarige Messiaanse rijk zal beginnen. Volgens torahcalendar.com gaan wij op 24 september 2015 het 120ste jubileumjaar in. Ook het openbaringen 12 teken en Leviticus 25 bevestigen het begin van het 120ste jublileumjaar op 24 september 2015, (Jom Kipoer) de 10e van de maand Tishri. Zou het mogelijk kunnen zijn dat het juist deze bazuin is op Jom Kipoer 2015 waar de bijbel over schrijft in 1 Korintiërs 15? Daarin wordt beschreven dat wij ons onvergankelijk lichaam zullen ontvangen, en dus in een oogwenk veranderd worden bij de laatste bazuin!

Het teken van de vrouw en de draak

Het Openbaringen 12 teken markeert namelijk op 23 september 2017 de opname van de 144.000 Joden en het moment waarop de volheid der heidenen binnengaat. Tevens is dit het moment waarop wij van de genadebedeling overgaan naar het evangelie van het Koningkrijk, het eeuwige evangelie onder de wet waarin het geen genade meer is in Jezus maar in de vreze des Heren. Het Openbaringen 12 teken markeert ook het moment waarop de 2e helft van Daniël’s 70ste jaarweek zal gaan beginnen op Jom Kipoer, 1 oktober 2017, het moment waarop de antichrist zich openbaart in de 3e tempel en waarop 1/3e van het Joodse volk naar Petra vlucht.

Bevestiging

Het Openbaringen 12 teken staat rotsvast en wordt bevestigd door de bloedmaan tetrades van 1949/1950, 1967/1968 en 2014/2015 waarbij alle drie de eerste bloedmanen van de terades plaats vinden in de baarmoeder van de vrouw uit openbaringen 12 (sterrenbeeld maagd) Ook zitten er precies 25000 dagen tussen de eerste bloedmaan in de baarmoeder op 13 april 1949 en het openbaringen 12 teken op 23 september 2017 en het getal 25000 verwijst naar de 12 stammen van Israël, zie Ezechiël 45/48. God geeft dus met het Openbaringen 12 teken het moment aan dat heel Israël zal worden gered en dit zal zijn vanaf Rosh Hasanah 2017!

Door nu het Openbaringen 12 teken als sleutel en basis te gebruiken voor het ontrafelen van bijbelse profetieën zijn we nu in staat een mogelijke periode voor de opname van de gemeente te bepalen. Er van uitgaande dat september 2017 God’s wraak gaat beginnen en daarmee het 7e zegel, dan weten wij ook dat vóór september 2017 de volgende gebeurtenissen moeten plaats vinden.

  1. Alle 6 zegels van openbaringen moeten gebroken worden.
  2. Joël 2 moet volledig vervuld worden.
  3. De 3e tempel moet gebouwd worden.

Leven van de voorraad

Deze drie gebeurtenissen zijn niet in enkele maanden te vervullen maar hier gaat minimaal een paar jaar overheen. En dan hebben we een antwoord rechtstreeks uit Leviticus 25:20-22: “…en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven als je niet mag zaaien en oogsten, bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is, zodat je in het achtste jaar weer kunt zaaien en tot in het negende jaar kunt leven van de oude oogst, totdat je dat jaar de oogst kunt binnenhalen”. Wij leven nu in het 7e jaar wat eindigt op 13 september 2015, het 6e jaar was van september 2013 tot september 2014, dat houdt in dat wij nu in het eerste van de 3 extra jaren leven, en dat september 2017 dus het einde is van de 3 extra jaren. Ook houdt dit in dat Jezus de zegels uit openbaringen 6 gaat breken tussen september 2015 en september 2017 gedurende 2 jaren.

De laatsten van de oogst

De oude oogst waarvan gegeten mag worden tot het 9e jaar is het verbond onder genade en de christenen in de verdrukking. De oogst die wordt binnengehaald aan het eind van het 9e jaar op 23 september 2017 zijn de eerstelingen van de tarweoogst, de 144.000 Joden.

De Heer Jezus komt spoedig!

Als we alles nu op een rijtje zetten dan kunnen wij met een gerust hart concluderen dat het einde van de Shemitah op 13 september 2015 de omslag kan zijn waarop Jezus spoedig de zegels gaat breken en dat er 6000 jaar aan menselijk zelfbestuur voorbij zijn. Het 120ste jubileumjaar wordt dus ingeluid door de bazuin op Jom Kipoer, op 24 september 2015! Hij lijkt er dus heel sterk op dat de bijbel ons hiermee heel duidelijk vertelt in welke periode de gemeente wordt opgenomen!

René de Jonge

Reacties zijn gesloten.