Maart, een profetische maand?

Maart is de maand waarin de hardheid van de winter ruimte begint te geven aan zachter weer. De koude Noordenwind wordt langzaam aan ingeruild voor een warmere wind uit het zuiden en als je goed kijkt naar het dode, bruine gras dan zie je hier en daar hoopvolle nieuwe sprietjes. Sneeuwklokjes en krokussen zijn weer te zien en de knoppen aan de struiken worden dikker: de eerste tekenen van een naderende lente worden zichtbaar. De doodsheid van de winter maakt plaats voor het herleven van de schepping.


De Joodse kalender

De maand Maart op onze kalender is de maand waarin het Joodse kalenderjaar ten einde loopt en waarin de eerste maand (Abib, Nisan) van een nieuw jaar begint. Althans: volgens de kalender die de Heer God Zelf gaf aan zijn volk in Exodus 12. En dat is niet de kalender die daarvóór werd gehanteerd en die nu nog steeds door een opstandig en ongelovig volk Israël wordt gebruikt. (waarbij het Joods nieuwjaar wordt gevierd in de maand september) Het is belangrijk om de Joodse kalender zoals die hen door God werd gegeven, te bestuderen en te gebruiken, want de Here God verwijst ernaar door de hele Bijbel heen.

Interessante data in Maart

De 15e maart

Deze datum markeert de moord op Julius Ceasar, de Romeinse keizer en dat was het begin van de val van het Romeinse Rijk. Dat bleef daarna nog wel doorbestaan, maar de val was door de dood van de keizer ingezet. De 15e maart is gelijk aan de 29e Adar (van de Joodse maand Adar) en het is de datum van de ‘nieuwe maan’. De opkomst van de maan heeft veel te maken met de Joodse feesten en is dus belangrijk. (Denk ook aan de bloedrode maan uit Openbaring).

De 15e is ook de datum waarop de herbouwde Joodse Hurva synagoge in Jeruzalem opnieuw, (voor de 3e keer) met een groot openingsfeest, zal worden gewijd aan de Here God. Deze synagoge was gebouwd en aan God gewijd in 1217. Een Joodse rabbi profeteerde toen dat deze synagoge twee maal zou worden vernietigd en tweemaal zou worden herbouwd.

Deze rabbijn voorzegde dat als de synagoge voor de derde maal zou worden ingewijd, de Joden een begin zouden maken met de herbouw van de Joodse tempel en dat het Messiaanse rijk zou beginnen. Een spannende datum derhalve. En het brengt ons bij…

De 16e maart

Deze datum is de eerste dag van de Joodse maand Abib (of Nisan). Het Sanhedrin heeft aangekondigd op die dag de plannen voor de herbouw van de tempel te onthullen. Is deze datum dan van profetisch van belang? Ik weet het niet, maar het is in elk geval een dag waarop Gods kinderen alert zouden moeten zijn zodat we ‘wakende zijn’ zoals ons is opgedragen door de Heer Jezus in Markus 13:35-37

De 21e maart

De dag waarop volgens onze kalender de lente aanbreekt. Het is de 6e dag van de Joodse kalender Abib (Nisan). Deze datum heeft, volgens de geleerden Immanuel Velikovsky en Donald W. Patten in het verleden een belangrijke rol gespeeld. Immanuel Velikovsky was een wereldberoemde en zeer gerespecteerde Joodse wetenschapper, auteur van een aantal beroemde boeken over oude tijden. (bijv. de boeken ‘Werelden in botsing’ en ‘aarde in beroering’) Hij geloofde en zei dat dan ook meermalen, dat de Bijbel een bijzonder goede weergave geeft van de voortijd: de tijd van de schepping en vóór de zondvloed en kort daarna. Donald W. Patten was eveneens een geleerde, een toegewijd Christen en eveneens auteur van veel beroemde boeken (zoals ‘The Long Day of Joshua and Six Other Catastrophes’)

Op deze datum gebeurde in het verleden de volgende zaken:

  • De verwoesting van Sodom en Gomorra (1889 vóór Christus)

  • De start van de uittocht uit Egypte (1447 vóór Christus)

  • Gideon’s overwinning op de Midianieten (1241 vóór Christus)

  • Na de vernietiging van de legers van Sanherib liet de Here God de schaduw teruggaan als een teken voor koning Hizkia, (701 vóór Christus) waardoor de aarde langzamer ging draaien en een jaar geen 360 dagen meer duurde, maar 365 (,2422) dagen. 2 Koningen 20:11
    Zal er weer een wijziging in de dagen/jaren komen waardoor de aarde sneller gaat draaien dat een jaar opnieuw 360 dagen zal tellen? Ik weet het niet. Maar ik geloof dat vóór of tijdens de verdrukking de aarde zal terugkeren naar deze Bijbelse jaren. (Matteus 24:22)

  • Op deze datum ging Rachab (een heidense vrouw) naar boven en zij hing een scharlaken (rood) koord uit haar raam waardoor zij als enige bij de val van Jericho gespaard bleef.
    Zou dit een beeld zijn van de opname van de gemeente? Ik weet het niet. Maar het is goed om als Christen waakzaam te zijn en op te blijven letten.

De 25e maart

Dit is de 10e dag van Abib en de dag waarop de Heer Jezus Christus Jeruzalem binnenreed op het jong van een ezel, zo’n kleine tweeduizend jaar geleden. Hij werd uitgeroepen tot koning door Zijn discipelen en andere Joden zoals voorzegd in Daniel 9:25-26 en Zacharia 9:9

Op deze dag eindigde de 69e jaarweek van Israël (Daniël 9) zoals de Heer Jezus Zelf aangaf in Lucas 19:40 en Lucas 19:42 Als je de jaarweken van Daniël hebt bestudeerd weet je hoe nauwkeurig de Here God is met betrekking tot de door Hem aangewezen tijden. Zou het kunnen dat de zeventigste jaarweek zal aanvangen, volgend op de afsluiting van het tijdperk van genade (de gemeente) op precies de dag dat destijds de negenenzestigste jaarweek eindigde? Zal de laatste jaarweek beginnen op de 11e Abib? Ik weet het niet. Laten we opletten.

De 29e – 30e maart

Deze data lopen gelijk met de 14e en 15e Abib op de Joodse kalender. De 14e Abib is de datum die de Here God Zelf vaststelde voor het Joodse Pascha. (Exodus 12 en Leviticus 23) Ook in andere schriftgedeelten van het Oude Testament wordt dit vermeld. Waarom ik dit zo zeg, is omdat veel Joden claimen dat het Pascha begint op de 15e Abib. Helaas nemen zij dan de Schriften niet serieus: de 14e is Pascha en de 15e is de eerste dag van het Joodse feest der ongezuurde broden.

Dit jaar heeft de stichting Korban pesach.org (een comité van het Sanhedrin in Jeruzalem) uitnodigingen verstuurd aan Joden over de hele wereld om naar Jeruzalem te komen om deel te nemen aan het opnieuw instellen van het Korban Pesach offer, het Pascha offer zoals de Here God dit vaststelde in Exodus 12. Het altaar is herbouwd, precies volgens de specificaties zoals de Heer ze gegeven heeft. (Exodus 20:25-26 and Deuteronomium 27:5-8)

Is dit dan profetisch relevant? Ik denk dat een Christen die gelooft in de Bijbel bijna hersendood moet zijn om niet in te zien dat dit profetisch interessant is. Zal het (Korban Pesach offer) daadwerkelijk plaatsvinden? Zullen wij als kinderen van God het zien gebeuren of worden wij vóór die tijd weggenomen? Ik weet het niet. Ik lees mijn Bijbel en let op alles wat er in de wereld en wat van profetisch belang kan zijn, en met name datgene wat in Israël gebeurt. Denk er over na, bidt er over en vorm je eigen mening!

Tot slot

Als ik deze korte blik op de maand maart sluit wil ik je graag wijzen op wat de Heer Jezus Zelf voorzegde voor het einde van de genadetijd en de start van de grote verdrukking: (lees Matteüs 24) ‘er zullen hongersnoden, pandemieën (pestilenciën) en aardbevingen zijn op verschillende plaasten’. Let eens op alle berichten over aardbevingen, tsunamies en aardverschuivingen die steeds vaker op tv te zien zijn. Vertelt dit ons iets over waar we zijn op Gods klok van Bijbel profetie? Wij bevinden ons aan het einde van de genadetijd en de komende grote verdrukking staart de wereld in het gezicht. De opstanding van de in Christus gestorvenen en de opname van de gemeente kan heel binnenkort gebeuren. We zijn dichtbij!

[warning]

Ben je er op voorbereid als die tijd inderdaad spoedig aanbreekt? Behoor je bij de gemeente van Jezus Christus, of zul je achterblijven op een aarde die dan door de oordelen van God heen zal gaan? Als je nog geen keuze gemaakt hebt bedenk dan dat ‘morgen’ te laat kan zijn!

[/warning]

[note]

En als je hoort bij de gemeente van de Heer Jezus Christus laat de verwachting dat deze dingen spoedig kunnen gaan gebeuren je dan aanzetten om omgevormd te worden tot smetteloze en zondeloze mensen, rein door het bloed van Christus, zichzelf bewarende van alles in deze wereld, wat ons wegtrekt van Christus. Filippenzen 1:9-11

[/note]

Gebaseerd op een overdenking van pastor F.M. Riley


Helaas vermeldde (ook) hij geen bronnen v.w.b. Korban Pesach
en de Hurva synagoge, maar ik vond zijn waarschuwing
interessant genoeg om het toch zó te plaatsen.

Reacties zijn gesloten.