luister jij naar engelen?

de 3 engelen

Openbaring 14:6-13 De aankondiging van het oordeel

[warning]

Soms halen mensen Matteüs 24:14 aan:

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

En zij concluderen dan:

wij, als gemeente van de Heer Jezus Christus, die de taak hebben om te getuigen, (evangeliseren) zullen moeten zorgen dat het Evangelie aan alle volken gebracht wordt, want pas als wij dat gedaan hebben, kan het einde (de eindtijd) komen.

[/warning]

vers 6-7

En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Maar hier, in Openbaring 14 vers 6 zien we, dat God Zelf zorgt dat Zijn Evangelie wordt gebracht aan alle volkeren, door een engel, die ‘aan allen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie’ het Evangelie brengt. Elk mens, die dan nog niet het Evangelie gehoord heeft, zal dan op de meest machtige wijze het Evangelie alsnog horen en gewaarschuwd zijn. Niemand hoeft onvoorbereid ‘de ure van Zijn oordeel’ in te gaan; elk mens zal het aanbod van God’s genade dan gehoord en begrepen hebben.

Op dat moment in de tijd is de eerste helft van de zeven jaren voorbijgegaan. De eerste helft, die bestond uit ‘de ure van de verzoeking’ waarin de mensheid door oordelen wordt bezocht die hen tot inkeer zouden moeten brengen: bijvoorbeeld het op de wereld ‘loslaten’ van de antichrist. (Openb.6:1-2), de wereldwijde economische rampspoed (Openb. 6:5-6), de dood van 1/4e deel van de mensheid (Openb. 6:7-8) en nog andere vreselijke gebeurtenissen.

De mens is hardnekkig: Openbaring 9:20 ‘En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.’

De mens, die zich niet wil bekeren, gaat de 2e fase in, de 2e helft van drie en een half jaar.De engel die eerst komt, brengt de mensen het Evangelie en roept hen op te buigen voor God. De engel waarschuwt voor de ‘ure van Zijn oordeel’.

de engel waarschuwt...

vers 8

En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

Dan komt een 2e engel. Die wijst op de wereldheersers, de antichrist en de valse profeet, de hele onheilige wereldeenheid. Verdorven, geleid door satan, maar gedoemd tot de ondergang. Het is alsof God tegen de mens van straks zegt, nadat zij eerst het Evangelie hoorden:

‘kijk naar jullie leiders, volg hen niet;
zij zijn de verliezers, volg Mij!


vers 9-11

En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Dan komt een 3e engel. Die brengt een ernstige waarschuwing. De toekomstige wereldregering zal de mensheid sturen door het merkteken.

[warning]

Soms zijn mensen bang dat ze ‘per ongeluk’ het merkteken van de antichrist zullen aannemen. Er waren mensen die om die reden huiverig waren voor de computer, voor het bezit van een bankpasje met magnetische strip en een pincode of voor het hebben van een paspoort met een chip.

In dit Bijbelgedeelte lees je echter duidelijk de volgorde waarin de dingen dan zullen gaan. (de volgorde is ook te vinden in Openbaring 13:15-16) (1) Het is: aanbidden van het beest en zijn beeld

(degenen die dat niet doen worden gedood) en DAN

(2) zullen de mensen die het beest en zijn beeld aanbaden hebben, een merkteken ontvangen.

Het merkteken wat gebaseerd is op het getal van een mens, 666, zul je dus pas krijgen als je heel bewust voor de satan buigt en hem aanbidt!

[/warning]

De 3e engel waarschuwt hier zeer ernstig voor.

Doe dat niet!!!
God’s ‘ure des oordeels’ zal over de aarde heenkomen
en dat wil je niet meemaken!

‘Ja maar…’ zeg je misschien, ‘in Openbaring 13 lees ik dat, als je het beest of zijn beeld niet aanbidt, je onthoofd zult worden! Lekkere keuze!!’

Openbaring 20:4 vertelt ons wat er daarna (na die onthoofding) gebeuren zal: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Wow!! En wat is het alternatief?

Dat vertelt de 3e engel ons. Hij laat zien, dat het aanbidden van het beest (satan) leidt tot iets veel ergers da de dood: de eeuwigdurende hel!

Dat maakt de keuze misschien iets makkelijker?

‘God is liefde’ werpen mensen soms tegen.
‘De hel kan niet bestaan bij een liefdevolle almachtige God’.

Hierbij verliezen we enkele andere aspecten van de Here God uit het oog. Natuurlijk: één van de meest in het oog springende eigenschappen van God is LIEFDE. Maar Hij is niet alleen LIEFDE; God is ook:

 • HEILIG
 • LICHT
 • RECHTVAARDIG
 • WAAR
 • WIJS
 • ONEINDIG
 • ONVERANDERLIJK
 • ONVERGELIJKBAAR
 • ALMACHTIG
 • BARMHARTIG
 • GENADIG.

God is ALMACHTIG; Hij kan alles doen en maken wat Hij wil. Maar alles wat Hij doet is altijd in overeenstemming met de rest van Zijn karakter (Jeremia 32:17,27 en Openbaring 19:6) Door de RECHTVAARDIGHEID van God zijn wij mensen geoordeeld. Onze zonden maken dat wij door de HEILIGHEID van God niet meer in Zijn gezelschap kunnen komen. De HEILIGHEID van God stoot de zonde af; de zondaar kan onmogelijk bij God komen daardoor.

Dat betekent: zonder licht, liefde, heiligheid, barmhartigheid en genade. Zonder licht, in de ‘buitenste duisternis’. De 3e engel schetst een verschrikkelijk beeld daarvan.

Maar als je daar terecht komt,
heb je daar zelf voor gekozen.

Want juist omdat God LIEFDE is, heeft Hij als God in mensengedaante (Jezus Christus) Zelf onze straf gedragen. Daarmee heeft God in Zijn LIEFDE, BARMHARTIGHEID en GENADE de WEG (Jezus) tot ons behoud gegeven.

vers 12-13

Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Het vers eindigt met de woorden: ‘…hun werken volgen hen na’. Men zegt wel eens: ‘een doodshemd heeft geen zakken’. Je kunt niets meenemen. Toch zullen wij schatten in de hemel hebben. Elk ding wat wij gedaan hebben uit liefde voor Jezus, wordt naar waarde geschat en deze waarde zal voor eeuwig zijn! Wat voor auto je nu rijdt, in welk huis je nu woont: ooit zal het van nul en generlei waarde zijn. Maar in de verre, verre toekomst zal de Heer Jezus nog weten wat jij uit liefde voor Hem gedaan hebt!

Wij leven nu in de tijd van genade. We mogen dankbaar het offer van Jezus Christus aannemen, als we onze zonden (onze afkerigheid van God) belijden. Op dat moment zijn we voor eeuwig behouden. Als je echter straks, in de tijd waarover dit Bijbelgedeelte gaat, voor Jezus kiest, zul je zeker weten dat het je iets kost: het kost je je hoofd. Je zult vol moeten houden tot het einde, om behouden te worden.

Kies daarom,
nu je deze boodschap leest,
NU voor Jezus!

Reacties zijn gesloten.