Houdt goede moed!

Veel mensen (waaronder ikzelf) hoopten en verwachtten de afgelopen jaren dat de Heer Jezus Zijn Gemeente zou komen ophalen. Ik zelf heb al enkele jaren het gevoel dat we er erg dicht bij zijn. En als je zo uitziet naar deze gebeurtenis, is het een teleurstelling als er ‘niets’ gebeurt. We moeten echter voor ogen blijven houden dat we, zoals Paulus gezegd heeft, zien als in een spiegel. We zien tekenen, horen van oorlogsplannen en bouwen daar onze verwachtingen op, maar we kunnen niet zien wat er werkelijk zal gebeuren of in welk tempo. Het blijft voor ons verborgen.


Maar laten we vooral goed
voor ogen blijven houden:
het zijn onze eigen verwachtingen
die niet uitkomen,
niet de beloften van de Heer Jezus!

De Heer heeft gezegd: ‘als deze dingen beginnen te geschieden… ben je in het seizoen’. We weten dat we in het juiste seizoen zijn; we verwachten de bloei, maar weten niet wanneer het precies zal gebeuren. Iran is erg dicht bij een nucleair wapen, als ze die niet al hebben. We kennen hun haat tegenover het volk Israel. We zien het oproer in Egypte en horen de oproep om Jeruzalem te ‘bevrijden’. De Heer zegt dat als ‘deze dingen beginnen te gebeuren; als je alle naties ziet die zich verzamelen en aangorden voor de strijd weet dan dat de tijd nabij is.

Bidt voor Israel en speciaal voor Jeruzalem.
We weten vanuit Gods Woord dat de komende tijd
voor hen zeer zwaar zal worden.
De tijd van Jacob’s benauwdheid.

het kost tijd!

Bijbelse profetie neemt soms veel tijd in beslag. Toen God sprak tot Noach en hem opdroeg een ark te gaan maken omdat er een vloed zou komen, duurde het daarna nog honderdtwintig jaar! De mensen lachtten om Noach met zijn schip op het droge. Er gebeurde niets; niets van al die ‘doemdenkerij’ geschiedde. Tot de Here God de deur van de ark sloot.

Jozef

Jozef werd verkocht als een slaaf naar Egypte. God had een plan met Jozef. Toch diende Jozef eerst jaren als slaaf en hij zat daarna tien jaren in de gevangenis. Jozef had die dromen gehad en hij wist dat God een plan met zijn leven had. Hoe vaak zal Jozef hebben gedacht: ‘Heer waar blijft nu Uw belofte?’ (Net zoals wij dat misschien denken)

Jona

Jona kreeg de opdracht om naar Nineve te gaan en daar te prediken. Met zeer veel tegenzin ging Jona. Hij zegde daar in Nineve uiteindelijk de mensen de wraak van God aan, zoals hem was opgedragen. Maar de bevolking van Nineve kreeg berouw en God spaarde Nineve. De profetie die Jona moest uitspreken ging uiteindelijk eeuwen later (de tijd van de profeet Nahum) alsnog in vervulling. Hoeveel profeten hebben profetieën uitgesproken waarvan niets uitkwam en waardoor ze uitgelachen of zelfs bedreigd werden? Uiteindelijk gebeurde wat zij vanwege God hadden moeten zeggen, maar vaak zat daar een enorme tijd tussen. De tijd van de mens is niet hetzelfde als Gods tijd.

Eva

Net zo is aan Eva al de Verlosser beloofd, die Verlossing zou geven aan de mensheid. Toen zij een zoon kreeg zal ze toen gedacht hebben ‘daar heb je de Verlosser?’ Waarschijnlijk wel; het zou een menselijke gedachte zijn. Maar het duurde duizenden jaren voordat de Verlosser naar de wereld kwam. Tegen die tijd ‘geloofden de mensen het wel’. Al zo lang hadden ze uitgezien naar de Messias; nu Hij kwam konden ze niet geloven dat Hij werkelijk in hun tijd kwam.

verwachting nu

Ook over de tweede komst van de Heer Jezus zijn vele profetieën. Vele daarvan zijn vervuld en we weten dat wij al tientallen jaren in de tijd leven waarin uiteindelijk de wederkomst van Jezus als de Koning der koningen zal gaan gebeuren. Maar ach, de reeds lang geleden overleden broeder Johannes de Heer verwachtte de Heer Jezus al in zijn tijd.. En vele, vele gelovigen leefden in de verwachting van zijn komst in de zalige hoop. Maar Hij komt maar niet…

slaperig worden

Het grote gevaar is dat wij hetzelfde doen als de Joden uit de dagen dat de Heer Jezus op aarde kwam. Dat, als de eindtijd werkelijk begint, vele Christenen de moed hebben opgegeven omdat het al zo lang duurt… De Heer Jezus vertelde niet voor niets de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Hij wist, dat het wachten voor veel mensen te lang zal gaan duren.. Lucas 18:8

de Joodse bruiloft

Vanuit de Joods traditie weten we dat de vader en de zoon een verblijf gingen bouwen en dat de bruid hen in die tijd niet zag. Het kon lang duren voordat de bruid weer iets hoorde en het wachten zal haar soms lang geduurd hebben. Maar dan, onaangekondigd en onverwacht kwam de bruidegom met bedienden en zij haalden dan de bruid op en brachten haar naar het huis van de vader van de bruidegom.

de Heere verzaakt Zijn belofte niet

Alleen omdat de Heer Jezus niet voor Zijn gemeente kwam toen wij het verwachtten, betekent niet dat Hij dus niet komt. Alleen maar, dat onze verwachtingen niet klopten. Hij ZAL komen zoals Hij beloofd heeft en Hij heeft gezegd dat die komst onverwachts zal zijn. De Heer Jezus zal komen zoals een dief komt in de nacht als de bewoners van het huis slapen. Zij, die wijs zijn, blijven Zijn komst verwachten, wetende dat Zijn Woord getrouw is; wat Hij heeft beloofd zal Hij doen.

oproep

Val niet in slaap en wend je zeker niet teleurgesteld af. Zeg niet ‘we kunnen toch niet weten wanneer Hij komt’ want dan zul je in slaap vallen en vast in slaap zijn als Hij komt. Heb vertrouwen en geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in wat Hij heeft gezegd en beloofd, want Hij zal het zeker doen. Hij wil van ons dat we Hem vertrouwen. Dat onze lampen brandend blijven en onze harten hoopvol. Ook als het zo stil is; als er niets lijkt te gebeuren. Houdt vol!

een vaste hoop

Laat niets je afhouden van deze zalige hoop; onze troost, dat wij bij Hem horen en door Hem zullen worden opgehaald. Het leven kan moeilijk zijn en daardoor kan deze hoop op de achterkant geschoven worden. Maar laat dat niet gebeuren. Als de nood in je leven groot is dan heb je juist deze zalige hoop nodig. Laat deze vaste hoop desnoods het enige zijn wat je nog bezit!

de vrienden van Daniël

Shadrach, Mesach en Adnezeko hadden hun hoop gesteld op de Here en zij gingen voor Hem het vuur in. Alles raakten zij kwijt maar zij behielden hun hoop. En de Here kwam hen tegemoet. Maar zelfs als de Here hen niet tegemoet gekomen was en als zij waren verbrand, dan noch was hun relatie met de Here God ongeschonden en hun loon groot! Laten wij aan hen een voorbeeld nemen en ons geloof laten opbouwen tot het zo krachtig is dat het stormen kan weerstaan! Heb vertrouwen!

levenshouding

Vergeef allen, die een schuld aan jou hebben. Wees nederig en behoudt je geloof en vertrouwen in de Here! Want Hij komt voor Zijn Gemeente omdat Hij dat beloofd heeft. Misschien duurt het een week, misschien duurt het nog een jaar. Misschien duurt het zelfs nog wel veel langer. Maar blijf die vlam van hoop voeden en wees een overwinnaar in onze Here Jezus Christus!

Reacties zijn gesloten.