het vreemde teken in de hemel

Een studie van René de Jonge

Het boek Openbaring (van Jezus Christus aan Zijn dienstknecht Johannes) is voor velen een geheimzinnig boek vol vreemde dieren en mythologische zaken. Eén van die vreemde zaken vinden we in hoofdstuk 12 vers 1 t/m 6.

de Mazzaroth

En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

Wat zou hier bedoeld worden?

We weten aan de hand van de bijbel dat met de vrouw het volk Israël bedoelt wordt. (zie ook Jesaja 54:5-8, Jeremia 3:1, Ezechiel 16:8, Hosea 2:15) Als we Openbaringen 12 verder lezen dan zien dat het volk Israël in het midden van Daniëls 70ste jaarweek naar de woestijn vlucht naar de stad Petra voor een periode van 1260 dagen en in vers 14 wordt deze periode weer aangeduid met ‘tijd, tijden en een halve tijd’, wat eveneens neer komt op 3½ jaar oftewel 1.260 dagen.

Na de eerste 3½ jaar

Dit zou dus inhouden dat het openbaringen 12 teken eveneens vervuld gaat worden in het midden van Daniëls 70ste jaarweek. God vertelt ons dat er in de “hemel” een vrouw wordt gezien, en deze vrouw is met de zon bekleed en de maan aan haar voeten en heeft een krans van 12 sterren op haar hoofd. De “hemel” is volgens de bijbel het deel vanaf waar vogels vliegen en omhoog, dus de ruimte in.

“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen”

Psalm 19 vers 2

De hemel heeft ons wat te vertellen!

Zou het kunnen dat God dit teken in de hemel heeft geplaatst om aan ons te laten zien wanneer het midden van Daniëls 70ste jaarweek zou plaatsvinden zodat wij als lichaam van Christus niet in duisternis zouden zijn?

“Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.”

1 Thessalonicenzen 5 vers 1-4

Wanneer gebeurt dat ‘teken aan de hemel’?

Kunnen wij ook weten wanneer dit teken gaat plaatsvinden? Ja, verrassend genoeg kunnen zelfs de ‘gewone mensen’ (dus niet alleen astronomen) dit tegenwoordig inderdaad te weten komen. Via internet is er een programma gratis te downloaden dat alle zon/maan en sterrenstanden weergeeft en dat programma heet Stellarium. En volgens Stellarium is er maar één datum mogelijk waarop dit teken uit openbaringen 12 vervuld zou kunnen worden!

Vergeet niet dat het teken aan de hemel ten minste aan 4 eisen moet voldoen:

  1. De vrouw (in het sterenbeeld maagd zien wij deze vrouw)
  2. Met de zon bekleed
  3. De maan aan haar voeten
  4. Een krans van 12 sterren op haar hoofd (het sterrenbeeld Leeuw bestaat uit 12 sterren)

De datum wat het midden van daniëls 70ste jaarweek moet zijn is: 23 september 2017 want uitsluitend op deze datum vertoont zich deze constellatie.

Openbaring 12 de vrouw

…een vrouw, met de zon bekleed,
met de maan onder haar voeten
en een krans van twaalf sterren op haar hoofd

Wat kunnen we hiermee?

We weten dat Daniëls 70ste jaarweek een periode is van 7 jaren. (7 x 360 dagen) Als wij nu 3½ jaar (=1260 dagen) terug gaan tellen van het Openbaringen 12-teken op 23 september 2017 dan komen wij uit op of rond het Joodse feest Passover op 13/14 april. Op 15 april verschijnt dan de eerste van de de 4 bloedmanen van 2014/2015.

“En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”

Daniël 12 vers 11-12

1290 in plaats van 1260

Het laatse deel van de 70ste jaarweek zal volgens Daniël 1290 dagen zijn. Het zijn zeven jaarweken van 360 dagen, dus een langere 2e helft zou kunnen betekenen dat de eerste helft dus korter is. Als de eerste helft dus dertig dagen korter is zouden we geen 1260, maar 1230 dagen moeten terugtellen en dan komen we uit rond 14 mei 2014 uit wat men ook wel ‘second passover’ (Pesach Sheni) noemt in de Torah kalender.

(Numeri 9 vers 9-11)

[warning]

Zou het kunnen dat Daniëls 70ste jaarweek
gaat beginnen op of rond 13/14 april 2014?
Of als 2e optie 13/14 mei 2014?

[/warning]

Interpreteren wij het Openbaringen 12 teken correct dan houdt dit in dat de opname van de gemeente zou kunnen plaatsvinden reeds voor één van deze data! Hoe dichtbij zijn we misschien al….?!


Volgende week:

Maar er is meer….

Reacties zijn gesloten.