het nieuwe Jeruzalem (deel 3)

de voorgaande delen

In de vorige delen hebben we gesproken over het nieuwe Jeruzalem, het Vaderhuis met de vele woningen. We hebben het gehad over het ontwerp, waarbij ik opperde: ‘zou het een pyramide kunnen zijn?’ en we spraken over de hoeksteen, waar het zich bevindt, wie er wonen zullen en wat hun (onze) taak zal zijn.

De toekomstige lokatie

Het nieuwe Jeruzalem zal niet op de aarde staan. Het zal neerdalen vanuit de hemelen en eeuwig zwevend geplaatst worden boven het aardse Jeruzalem in het land Israël. Daarvoor geeft de Bijbel ons meerdere redenen:

De afmetingen

In Openbaring 21 vers 16 staat: “En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.” 12.000 stadiën (dat zijn stadion-afstanden van zo’n 200 meter) is ruim 2400 km. Òf het nieuwe Jeruzalem is een kubus, òf het is, zoals eerder verondersteld, een pyramide. Kubus of pyramide, en hoewel het Vaderhuis genoemd: voor het gemak spreek ik verder over ‘de stad’.

Het gewicht

“En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.” Openbaring 21 vers 18 Goud is één van de zwaarste materialen. Als we de afmetingen (2,414.02 kilometers in lengte, breedte en hoogte) van het nieuwe Jeruzalem erbij betrekken dan zou het gewicht ervan niet te berekenen zijn, zo zwaar. Geen plaats op aarde is in staat een gebouw van zo’n gewicht te dragen. En mocht dat wel kunnen, dan zou deze stad, gezien het gewicht en de hoogte, de hele aarde uit balans brengen en de baan van de aarde veranderen waardoor de aarde hevig schommelend in de ruimte zou verdwijnen.

Wat Johannes zag

Openbaring 21 vers 2 “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” Vervolgens zegt Johannes in Openbaring 21 vers 10 “En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God” In beide passages lezen we hoe Johannes zag dat het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neerdaalde richting de aarde. De tweede tekst vertelt dat Johannes werd meegenomen naar ‘een hoge berg’ om de stad te aanschouwen. Waarom werd Johannes meegenomen naar een hoge berg? Blijkbaar om dezelfde reden waarom vandaag de dag observatoriums, vanwaaruit men het heelal bestudeert: om zo min mogelijk last te hebben van bewolking en licht op aarde (ook wel lichtvervuiling genoemd tegenwoordig). Verschillende artiesten schilderden Johannes, staande op de berg, en neerziende op de stad Jeruzalem. Maar Johannes vertelt juist dat vanuit zijn gezichtspunt hij de stad zag ‘nederdalende’. Hij moet omhoog hebben gekeken! En hij zag vol verrukking hoe de hemelse stad vanuit de hoge hemelen afdaalde richting aarde.

Het licht

Openbaring 21 vers 24 “En de volken (KJV: And the nations of them which are saved: de volkeren die gered zijn!) zullen bij haar licht wandelen” Het nieuwe Jeruzalem zal doen wat zon en maan doen: de wereld verlichten. We lezen in Jesaja 60 vers 19-20 over het aardse Jeruzalem en het land Israël: “De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.” Er staat niet dat de zon en de maan hun licht niet meer zullen geven. Er staat alleen dat Israël en Jeruzalem hun licht bij dag en nacht zullen krijgen van het Nieuwe Jeruzalem. Israël zal verlicht worden door de glorie van God die op hen schijnen zal!

De taak van de Nieuw Testamentische gelovigen

De verheerlijkte kinderen van God zullen regelen en regeren op de aarde en zij doen dat vanuit het Nieuwe Jeruzalem. Net zoals vandaag de dag de engelen naar de aarde afdalen om hun taken te verrichten, zo zullen wij dat straks ook doen. We zullen steeds weer terugkeren naar ons hemelse Huis om onze God te aanbidden en Hem te loven en we zullen “de heerlijkheid en de eer der volken” van de op aarde levende mensen overbrengen aan de hemelse Vader. Openbaring 21 vers 26

De schoonheid van ons eeuwige thuis

Het nieuwe Jeruzalem is de verblijfplaats van God Zelf en het is het meest mooie en fantastische wat God heeft gecreëerd. Geen brief, geen boek en zelfs niet het persoonlijk getuigenis van een ooggetuige kan ons beschrijven wat wij straks met eigen ogen zullen mogen aanschouwen. Hoe de apostel Johannes ook zijn best deed om te beschrijven wat hij zag; de realiteit zal onze stoutste dromen verre overtreffen!

Een stralend en eeuwig Licht

1 Timoteus 6:16 De stad zal licht uitstralen en ook wij, gelovigen, zullen licht uitstralen vanuit onze verheerlijkte lichamen, die we bij de opname van de Gemeente zullen krijgen. 1 Korintiers 15 vers 40 “Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.” Matteus 17:2

de kleur

Johannes beschrijft in Openbaring 21 vers 11 (Statenvertaling) hoe “De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis.” Websites tonen verschillende kleuren voor Jaspis, afhankelijk van de kwaliteit van de steen. De topkwaliteit van Jaspis is een prachtige kleur rood. Met andere woorden: het licht wat zal schijnen zal bloedrood zijn. En waarom zou dat niet zo zijn? Immers: het Lam is haar licht! Het licht wat van de stad verlicht komt vanuit de Heer Jezus. Ook de muur rondom het Nieuwe Jeruzalem zal geheel bestaan uit jaspis steen en mogelijk dus bloedrood zijn.

Hetzelfde zien we bij de fundamenten. “De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis” (Openbaring 21 vers 19 Stvert) De hele stad is rondom bloedrood. De kleur zal dienen als een eeuwigdurende herinnering aan een ieder die de stad binnengaat dat toegang tot die stad voor hen werd betaald door het kostbaar bloed van Jezus.

De poorten

Johannes noemt twaalf poorten; drie aan elke kant van de vier zijden van de muur rondom nieuw Jeruzalem. Bij elke poort staat een engel (Openbaring 21 vers 12) die de gelovigen zal begroeten als zij binnen komen. In Openbaring 21 vers 21 zegt Johannes iets wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen: “De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich.” Denk aan de grootte van de stad, de muren, de poorten… Het is niet voor te stellen dat er parels bestaan die zo groot zijn! Maar lees Matteus 19:26, Lucas 1:37, of Lucas 18:27 De Almachtige God Die de oester creëerde is prima in staat om zulke parels te maken! Zie Genesis 1 vers 20-23 waar God spreekt en opdracht geeft en het ontstaat!

Ontstaan van de parel

Als er een zandkorreltje in de oester komt, irriteert dat het zachte vlees van de oester en het doet pijn. In een poging het lijden te verzachten vormt de oester een laagje van zijn eigen levend materiaal om de zandkorrel. Dit wordt hard en het proces herhaalt zich. Aldus ontstaat een parel, gevormd door pijn. “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.” Psalm 103 vers 13-14 De Here God was niet blij met de gevallen staat van zijn mensenkinderen. Het deed de Here God erg veel pijn. Dus om die pijn te verlichten in Zijn eigen lichaam, bracht Hij het offer wat nodig is om elke ware gelovige een deel van zijn eigen lichaam te maken. “Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.” Efeziers 2 vers 14-16

De helder witte kleur van de paarlen poorten spreekt over de absolute reinheid van ieder, die door de poorten naar binnen mag gaan. “Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.” Openbaring 21 vers 27

De stammen van Israël

Boven de twaalf poorten staan de namen van de twaalf stamen van Israël. God koos en riep het volk Israël om Zijn glorie aan de overige natieën te openbaren. Elke zegen van God die over de heidenen gekomen is, is tot ons gekomen door het volk Israël. Sommigen van Gods kinderen uit de heidenen moeten hier nog eens op gewezen worden. Ja, ik houd van Gods volk! Als mens gekomen was mijn Verlosser een Jood. Hoe zou ik dan niet kunnen houden van de Joden en bidden voor hun verlossing? Psalm 122:6

De straten van goud

Als wij gelovigen in Christus door de poorten heen zullen binnengaan, dan zullen we een straat van goud zien. Zo helder, alsof het is gemaakt van transparant glas. In de NBG vertaling staat ‘straten’, de Statenvertaling vertaalt het beter: “de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.” Openbaring 21 vers 21 Het staat er namelijk in het enkelvoud! Blijkbaar is er één straat, gelegen achter de muur en rondom het hele nieuwe Jeruzalem lopend. Het goud waarvan de straat is gemaakt is uitermate zuiver. Het goud ervan zal geen begerige blikken oproepen van hen, die er over heen lopen.

De boom des levens

We lezen in Openbaring 2 vers 2 dat de boom des levens (vertaald als ‘het geboomte des levens’ in de NBG1951 en ‘levensbomen’in de groot nieuws Bijbel; dus deze vertalingen spreken over meerdere bomen) in het midden van de straat staat. Zie ook Openbaring 2 vers 7: “Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.” Wat een prachtige straat zal dat zijn met bomen, waarvan we de vruchten eten en schitterende bloemen. Ik probeer het me toch even voor te stellen.

De Boom des levens is dezelfde ‘soort’ boom als die stond in de Hof van Eden. Maar niet alleen zullen wij, als gelovigen in Jezus Christus, de boom aantreffen, groeiend in het Nieuwe Jeruzalem, maar nadat de grote verdrukking op aarde voorbij is zal deze ‘soort boom’ eveneens groeien op aarde, gedurende het duizendjarig Vrederijk. Ezechiel 47:12 De volkeren zullen er graag van eten, want na de grote verdrukking zullen velen genezing nodig hebben. Het woord wat vanuit het Hebreeuws is vertaald als ‘geneesmiddel’ betekent letterlijk ‘genezing’. Na het duizendjarig Vrederijk zal er geen genezing meer nodig zijn omdat ziekte niet meer bestaat. “En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek” Jesaja 33 vers 24 Dan zal de vrucht van de boom zorgen voor gezondheid. Daarom is het ook, dat het woord wat in Openbaring 22:2 vertaald is met ‘genezing’, eigenlijk letterlijk betekent ‘gezondheid’.

“Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.”

Openbaring 22 vers 14

De rivier des levens

In het nieuwe Jeruzalem is ook een “een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.” Openbaring 22 vers 1 Deze rivier zal blijkbaar stromen langs de straat en zorgen voor de bomen en bloemen die daar groeien. Maar uiteraard drinken wij er ook van: “En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” Openbaring 22 vers 17

Heb je ooit een groter gevoel van vrede en rust ervaren dan zittend of liggend op de oever van een beekje, in de schaduw van een mooie boom, het gras met mooie bloemen bestrooid hier en luisterend naar het geluid van de beek en het zingen van de vogels in de bomen? Probeer je dat eens voor te stellen. En vergroot deze scène dan een duizend maal en heel misschien zal het de buurt komt van de vrede en rust die wij, gelovigen, vinden in het Nieuwe Jeruzalem als we lopen op de gouden straat, of gewoon zitten bij de rivier, en onze Here lofprijzen en aanbidden!

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”
Openbaring 21 vers 3-4

“En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. 24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn”
Openbaring 21 vers 23-25

“En En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”
Openbaring 22 vers 3-5

“Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.”
Openbaring 22 vers 12-14

“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.”
Openbaring 22 vers 16

“Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. ”
Openbaring 22 vers 20

Amen, kom, Here Jezus!

Reacties zijn gesloten.