de eindtijd oorlogen

Vrede in het Midden-Oosten

De Bijbel spreekt over een tijd waarin Israël een land zal zijn wat in gerustheid woont. Dat is nu bepaald niet het geval! Zelf houd ik het volgende scenario voor mogelijk: er komt een oorlog waar de hele wereld zich een ongeluk van zal schrikken. Mogelijk zal Israël uiteindelijk toch Iran aanvallen in een poging Iran’s veronderstelde kernwapens te vernietigen. (het is niet zeker dat ze ze hebben, maar ik ben er zeker van dat ze kernwapens zullen willen maken en dat ook kunnen) Als dat gebeurt kan het snel escaleren.

het Midden-Oosten

Iran zal zijn bondgenoten inschakelen. Iran weet dat Israël een grote militaire macht is en dat zij bunkerbusters hebben: bommen die diep gelegen Iraanse (atoom)bunkers kunnen treffen. Daarom hebben zij gezegd: als jij het waagt ons aan te vallen, dan zullen onze bondgenoten Syrië jou aanvallen, wij hebben strjdkrachten in Gaza, (Hamas in Gaza wordt getraind en bewapend door Iran en Syrië) en wij zullen onze 200.000 Hezbollah strijders in Zuid Libanon opdracht geven aan te vallen.

In Psalm 83 wordt een dergelijke oorlog beschreven. Mogelijk zal deze oorlog behoorlijk uit de hand lopen (kernwapens?) en zal de wereld zo in paniek raken (met als gevolg complete instorting van de beurzen en dus de economieën) dat de nieuwe wereldorde zijn kans schoon ziet en een wereldregering aanstelt. De leider hiervan, de antichrist, zal Israël en de andere landen tot een wapenstilstand dwingen, vredesbesprekingen beginnen en uiteindelijk afdwingen dat Israël zich ontwapent en de verdeling van het land (en Jeruzalem!) accepteert, in ruil voor bescherming van de wereldgemeen-schap.

kernwapen
de vlag van Israel

De antichrist zal met Israël een overeenkomst sluiten (Daniël 9:27) en de vrede garanderen. Die vrede komt er ook inderdaad. Er wordt over Israël geschreven als ‘een volk dat in gerustheid woont’. (Ezech. 38:8) Maar dan (in het midden van de zeven jaren van de eindtijd?) zal er een plotselinge aanval plaatsvinden.

Ezechiël 38: Gog en Magog

De aanval van Rusland en China

Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

I Thess. 5:3

Eerder al spraken we over Jeruzalem. Jeruzalem zal het twistpunt worden, waarom de hele wereld in de volgende wereldoorlog zal worden gestort. Lees wat de ‘Intelligence Digest’ hierover zegt: (Joseph de Courcy, redacteur Intelligence Digest)

Jeruzalem is ongetwijfeld het meest onoplosbare probleem ter wereld. De binding van Israël met Jeruzalem kan nauwelijks worden overdreven.. Het Arabisch-Israëlische geschil kan niet worden opgelost door middel van concessies over de Westoever en de Golanhoogten, omdat het wezenlijke probleem in Jeruzalem schuilt en geen van beide partijen (daarover) ooit een compromis zullen willen sluiten. Het enige wat op dit moment de vrede handhaaft is de militaire overmacht van Israël. Maar het westen is vast besloten die te ondermijnen, door er bij Israël op aan te dringen de Golanhoogten en de Westoever op te geven. Bovendien bewapent China de Arabieren met nucleaire technologie en wanneer het strategische afschrikmiddel van Israël is genaturaliseerd, ligt de weg open voor de Arabieren om Jeruzalem aan te vallen. Wanneer een Europese gemeenschap die de Islam wil zoet houden zijn macht in Europa heeft gevestigd, de radicale Islam Noord-Afrika heeft overgenomen en Rusland weer is teruggekeerd tot zijn rol als beschermer van de belangen van de derde wereld tegenover het westen, zal het radicale Arabische kamp (olv Iran) vrijwel zeker trachten een halve eeuw ‘vernedering door de joden’ terug te draaien – dan vallen ze aan.

Om de een of andere reden (wraak voor Iran’s nederlaag c.q. vernietiging?) zal Rusland de aanval inzetten. Rusland heeft vrij nauwe betrekkingen met de Islamlanden. Er zijn ook overeenkomsten tussen Rusland en b.v. Iran omtrent bewapening, maar ook over ‘het elkaar helpen in een oorlog’. Hoe dan ook, of Rusland zelf wil of niet; ze zullen aanvallen.

wapens in opslag

Ezechiël 38:2-6 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen God in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u, Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger; paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u.

(zie ook openb.20:8)

Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare, en een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land.

Ezechiël 38:15-16

Magog, (Rusland) Mesech (Turkije), Tubal (Syrië/Turkije) en Gomer (Armenië / Azarbaijan) waren zonen van Jafeth, één van Noach’s zonen; zij zijn naar het verre Noorden getrokken. Zij zullen dus, vergezeld van Islamitische staten Perzië = Iran, Ethiopiërs, Puteeërs (Put = Afrikaans land, vermoedelijk (deel van) Libië, zie ook Jeremia 46) en Togarma (kleinzoon van Jafeth, Turkije, zuidelijk Rusland) de aanval inzetten.

Ook China zal zich in de strijd mengen volgens openb. 16:12. ‘En de zesde engel goot zijn schaal uit, op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon (China) komen.’

De strijd wordt gevoerd met kernwapens.

Jesaja 24:6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Misschien zal Israël een ‘Simson-houding aannemen’: we lezen dat Juda links en rechts alle naties zal ‘verteren: Zach. 12:6

te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren.

explosie nucleaire bom

Zach. 12:9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken.

Zefanja 2: na de Russische aanval sterft 1/4e deel van de wereldbevolking, daarna (na de Chinese aanval) sterft van het overblijfsel nog eens 1/3e. Het dichtbevolkte Gaza gebied zal verlaten zijn, Moab en Ammon (2 oude gebieden die nu bij Jordanië horen) worden als Sodom en Gomorra, Ethiopië (kush; de zwarte Afrikanen) zal ‘met Mijn zwaard doorstoken worden’; Assyrië en Ninevé (huidige Syrië en Irak) zullen tot een wildernis worden gemaakt.

Armageddon

(het dal van Megiddo), symbolisch voor ‘de laatste grote strijd’

Mogelijk in reactie op de Russische en Chinese aanval spoeden alle volkeren ter aarde zich naar Israël om strijd te voeren.

Godsspraak, het Woord des Heren, over Israël. Aldus luidt het Woord des Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Zach. 12:1-3

1:15-18 zegt dat kort voor de terugkeer van de Heer de burgers die in de steden der wereld wonen, snel en gewelddadig zullen worden neergeslagen.

Reacties van de natuur op de (kern)oorlog

Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

Joël 2:30-31

De aanval op het Joodse volk zal snel en genadeloos zijn.

Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Lucas 21:34-36

De 2e komst van de Heer Jezus

Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde, dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

Zacharia 14:3-4

En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen der zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Lucas 21:25 t/m 28

Het Joodse volk herkent haar Messias

Ik zal over het huis van David en over de bewoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden en zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

Zach. 12:10

Het 1000 jarig Vrederijk

Nadat de Heer Jezus heeft afgerekend met de volkeren, die Israël hebben aangevallen, zullen de antichrist en de valse profeet in de hel worden geworpen. De satan daarentegen zal voor een periode van 1000 jaar worden opgesloten. De nog levende mensen zullen worden geoordeeld naar hun daden. (bijvoorbeeld hoe zij zich hebben gedragen in de grote verdrukking tegenover het Joodse volk) Sommigen zullen het nieuwe vrederijk binnen mogen gaan, anderen niet. Men noemt dit ‘het scheiden van de bokken en de schapen’. De 1000 jaar die daarna volgen, worden genoemd: het Duizendjarig Vrederijk. De Heer Jezus Zelf zal als Koning over de aarde heersen.

de nieuwe aarde

Reacties zijn gesloten.