De blinkende Morgenster

“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen;? en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,? en Ik zal hem de morgenster geven.”

Openbaring 2 vers 26-28

“Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.”

Openbaring 22 vers 16

De donkerste uren

Als de aarde om haar as draait en de zonsopgang naderbij komt, dan, de laatste twee uren vóór zonsopgang, zijn de donkerste uren van de nacht. In de zomer is dat ongeveer tussen 3 en 5 uur en ’s winters van 4 tot 6 uur. Vlak voor de zon opgaat is het aardedonker. Deze waarheid is vaak als bemoediging aangehaald voor mensen die in een hele moeilijke periode zaten. Maar sinds er satellieten om de aarde cirkelen en we prachtige ruimtefoto’s zien, kunnen we dit ook zelf vaststellen. Deze ‘band van duisternis’ vlak voor het aanbreken van de dag is te zien op deze satellietfoto’s.

De morgenster

Als je (bijvoorbeeld op de oceaan) enkele uren voor zonsopgang naar het Oosten kijkt, is daar in de nachtelijke lucht een zeer helder schitterende ster: de morgenster. Meestal is dat Venus, soms is het een andere ster. Dat die ster zo fel schijnt komt omdat het nog niet zichtbare zonlicht al op die ster reflecteert. Daardoor wordt de morgenster de helderst schijnende ster. De Morgenster begint helder te lichten twee uur voor zonsopgang, dus vlak voor de donkerste uren van de nacht. In de Bijbeltekst helemaal bovenaan dit stuk belooft de Heer Jezus de Morgenster te geven aan de persoon ‘die overwint’.

Wie is diegene die overwint?

Het antwoord op deze vraag vinden we in 1 Johannes 5 vers 4-5 “al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” Elke ware gelovige is een overwinnaar. En nee: niet hoe wij leven of wat wij doen; niet ‘onze werken’ maken ons tot overwinnaar, maar alleen het geloof in de Heer Jezus Christus kan een mens tot overwinnaar maken. Johannes 16:33 en Efeziers 2:8-9 De belofte van de Heer Jezus om de gelovige ‘de morgenster’ te geven is dus voor elk kind van God! Voor iedereen die ‘in Christus’ door geloof de wereld overwonnen heeft.

Maar wat is dan in dit verband de morgenster?

De Heer Jezus Zelf geeft ons het antwoord in Openbaring 22 vers 16 als Hij zegt: “Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.” De Heer Jezus identificeert Zichzelf dus als de morgenster die Hij belooft aan een ieder die overwint. Maar wat bedoelde de Heer Jezus dan met die belofte? Wat is de geestelijke en profetische belofte daar in?
de dag van onze Here Jezus Christus

Als de Bijbel over ‘een dag’ spreekt wordt ook meestal een dag van 24 uren bedoeld. Genesis 1:5 (en alle andere dagen die in het scheppingsverslag genoemd worden) Maar er zijn ook plaatsen in de Bijbel waar het word ‘dag’ is gebruikt in een symbolische of profetische wijze waarbij een ‘dag’ een bepaalde periode is. Dit is ook het geval bij ‘de dag van onze Here Jezus Christus’. In Romeinen 8 vers 22-23 lezen we dat de gelovigen “wachten in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.” Paulus had hetzelfde in gedachten toen hij schreef: “De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts.” (Romeinen 13 vers 12)

De dag der verlossing

Volgens Gods Woord zal “de verlossing van ons lichaam” gebeuren op “de dag der verlossing” (Efeziers 4:30) Elk kind van God is verzegeld door de Heilige Geest tot die dag. Zie ook 2 Korintiers 1:22 en Efeziers 1:13-14 Maar wanneer precies is die “dag der verlossing”? Heel simpel gezegd: dat is dezelfde dag als “de dag van onze Here Jezus Christus”. Deze laatste uitdrukking komt 5 keer voor in de Bijbel. Let op wat er wordt gezegd elke keer als deze uitdrukking wordt gebruikt…

  1. “Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus” 1 Corinthiërs 1 vers 8. Dus de “ dag van onze Here Jezus Christus” is “het einde” van de tijd van de gelovigen op aarde en het is eveneens de tijd waarop de gelovigen “onberispelijk” voor Christus zullen staan. Het Griekse woord wat hier vertaald is met ‘einde’ is het woord “telos.”? Dit woord betekent letterlijk “einde; beëindiging; de grens; resultaat; finish; doel; het uiterste of hoogste.” Dit spreekt dus duidelijk van de dag dat de ware gelovigen in hun verheerlijkte lichamen voor Christus zullen staan. Ons lichaam, wat dan veranderd is “…zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” Filippenzen 3:20-21. Wanneer zal dat zijn? Dat is die geweldige dag dat de Heer Jezus Christus Zijn Gemeente zal vergaderen tijdens de opname van de gemeente.

  2. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1 vers 6 ? Welke dag zou hier bedoeld worden? De Heer Zelf zei: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. Mattheus 28:20 Wij leven momenteel in de tijd van genade; de tijd van de Gemeente, die ten einde komt bij de Opname van de Gemeente. Dus ook hier wijst ‘de dag van Jezus Christus’ op de dag van de Opname van de Gemeente.

  3. “Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus” Philippenzen 1 vers 10 Ook dit Bijbelvers spreekt over de dag van Christus, liggend in de toekomst en het vers benadrukt dat elke gelovige “rein en onberispelijk” en “vervuld van de vrucht van gerechtigheid” dient te zijn tot aan die dag toe. Waarom wordt de gelovige aangemoedigd om een leven te leiden wat aan God is toegewijd tot “de dag van Christus”? Dit lijkt te impliceren dat iets speciaals is weggelegd voor de gelovige als die “dag van Christus”aanbreekt. Wat zou dat zijn?

  4. “het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.” Filippenzen 2 vers 16 Deze tekst geeft aan dat de gelovigen (in dit geval Paulus) zich zullen verblijden over de wedloop die ze in dienst van de Heer Jezus hebben gelopen gedurende hun leven op aarde. Dit ‘verblijden’ op ‘de dag van Christus’ verwijst naar de beloningen die aan de kinderen Gods worden gegeven op de Bema, de Rechterstoel van Christus, waar wij meteen na de Opname van de gemeente zullen worden beoordeeld op onze ‘wedloop’. Hoe kom ik bij die ‘beloningen’? Omdat dezelfde Paulus die dit aan de Filippenzen schreef ook in 1 Tessalonicenzen 2 vers 19 schrijft: “Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij?” Bij Zijn komst: ook dit vers verbindt de dag van Christus met de Opname van de Gemeente.

  5. “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.” 2 Thessalonicenzen 2:1-2 De Nederlandse vertaling zegt hier ‘de dag des Heren’ terwijl de Engelse vertaling (King James version) vertaalt met ? the day of Christ. Dit is de vijfde en laatste maal dat de uitdrukking ‘de dag van Christus’ wordt gebruikt. Ook in dit vers zien we dat deze dag wordt gekoppeld aan de Opname van de Gemeente met de woorden ‘onze vereniging met Hem’. Dit verwijst naar de Nieuw Testamentische gelovigen. Voor mij leidt het geen twijfel dat de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden vlak voor de zeven jaar van de grote verdrukking.

Verdere verificatie

Zodra een mens de Heer Jezus als Heer en Verlosser aanneemt zal, op datzelfde moment hij of zij ‘opnieuw geboren’ zijn, zoals de Schrift ons leert. We zijn dan ‘geboren uit water en Geest’ Johannes 3:5 en gemaakt als een nieuw mens in Christus 2 Korintiers 5:17 En daarmee zijn we “..verzegeld zijt tegen de dag der verlossing” zoals we eerder lazen.

Het verband tussen de dag der verlossing en de Morgenster

Terugkijkend op wat we zojuist hebben behandeld kunnen we zien dat de ‘dag der verlossing’ gelijk is aan de dag van Christus. Beide termen spreken van de dag waarop de Heer Jezus Christus zal komen om de gelovigen die door Hem zijn vrijgekocht, op te halen en met Zich mee te nemen. Maar wat is nu het verband met de Heer Jezus Die komt als de heldere Morgenster?

Aan het begin van de grote verdrukking

Elke ochtend verschijnt de morgenster aan de nachtelijke hemel vlak vóór de twee donkerste uren van de nacht. En die twee donkerste uren komen vlak vóór het ochtendgloren, het aanbreken van de dag. En net zo zal de Heer Jezus als de Morgenster aan de hemel verschijnen vlak voor de donkere twee uren (de zeven jaren van de grote verdrukking die zijn verdeeld in twee ‘uren’: 3½ jaar de ure van verzoeking en 3½ jaar de ure van Gods toorn).

Verdwijnen van de aarde; verschijnen met Hem!

De Heer Jezus zal in de lucht verschijnen aan hen, die van Christus zijn en Zijn verschijning zal het begin aankondigen van de dag van Christus oftewel de dag der verlossing voor elke ware gelovige. “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” Kolossenzen 3 vers 4? Onmiddellijk! Het ene moment zijn we op aarde, dan verschijnt Christus en meteen (in een oogwenk; een fractie van een seconde) verschijnen wij met Hem in de hemelen! Halleluja! Wat een dag zal dat zijn!

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

1 Korintiers 15 vers 51-52

“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17

Wat gebeurt er in de donkerste uren

Onze Heer Jezus Christus zal verschijnen in de lucht vlak voor de twee donkerste uren die de wereld ooit meemaakt, en Hij komt om Zijn verloste Nieuw Testamentische gelovigen op te halen. Tijdens die donkere uren, als de Christenen weg zijn, zullen vele ongelovigen een keuze moeten maken en zal er gelukkig een schare zijn die niemand kan tellen, die alsnog voor Christus kiezen (en dit met hun leven zullen moeten bekopen). De donkere uren dienen echter vooral om het volk Israël terug in de woestijn te brengen nadat ze de valse messias hebben aanvaard (de antichrist), en in die woestijn zullen ze tot inkeer komen en zal de Here God Zijn verbond met Zijn volk herstellen. Dan zal Israël de ware Messias zien en herkennen. Israël zal hersteld worden en de werkelijke shalom krijgen!

Weinig tijd

De Dag des Heren begint dus met de Opname van de gemeente en zal uitlopen op het uitgieten van de toorn van God over de ongelovige en zondige wereld. Die zeven jaren; die ‘twee uren’, zullen de donkerste tijd zijn die je je maar kunt indenken. En het komt er aan! Als jij de Heer Jezus nog niet kent heb je nog maar een korte tijd (jaren, maanden, weken, dagen, minuten…..?) om Hem als je Verlosser aan te nemen. Stel dit niet uit, want op een uur dat je het niet verwacht zal de Heer komen en dan kun je te laat zijn! Ben je gered door het offer van Christus? Weet je zeker zonder een schaduw van twijfel, dat je een kind van God bent? 1 Johannes 5:13

Reacties zijn gesloten.