De antichrist Maitreya

Melle Velema, auteur van ‘Eindtijd in beeld’ stuurde mij onderstaande studie. Het onderwerp, ‘de antichrist’ en met name de gedachte dat de in Londen wonende maitreya wel eens die antichrist zou kunnen zijn, boeit mij en berust mijns inziens op goede gronden. Melle plaatst deze studie op meerdere weblogs, zodat zoveel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. ? Appie

“Maitreya’s openbaring weerhouden door wetten en krachten”.

(bron photo: www.sharenl.org)

Antichrist; geest, vorst en mens.

Wie is de antichrist? Johannes, apostel van Jezus Christus is de enige die de titel “antichrist” gebruikte. Hij schreef over deze persoon:

1 Joh 2:18

Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zozijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

1 Joh 2:22

Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh. 4:3

Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.

2 Joh. 1:7

Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

 • De antichrist wordt in verband gebracht met het laatste uur.
 • De antichrist is een leugenaar, die de Zoon loochent.
 • De antichrist loochent dat Jezus in het vlees is gekomen.
 • De antichrist is nu al in de wereld.
 • De antichrist zal komen.
 • De antichrist die nu al in de wereld is, is geest.
 • Dus… de antichrist die komt is mens, of zou het één en dezelfde zijn?

Een andere omschrijving is “de vorst die komen zal”.

Dan 9:26

En na die twee en zestig weken zal de Messías uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn; en een volk van de vorst, dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, envast besloten verwoestingen.

De idee dat de vorst iemand van een koninklijk huis is, is op zich geen vreemde gedachte. Vorst ben je, vanwege je achtergrond. Maar dit kan ook anders geïnterpreteerd worden.? Zij die een hemelse positie hebben, worden in de bijbel, o.a. in Genesis 6:2,4, aangeduid als zonen Gods. Iedereen kan beamen dat God de titel heeft “Koning der Koningen”(Op.19:16). Dat maakt dat als je zoon Gods genoemd wordt, (niet te verwarren met de Enig geboren Zoon van God), je dus Gods DNA bevat. En Hij die hen (die een hemelse positie hebben) geschapen heeft koning is, dat je, als zoon Gods een koninklijke titel draagt. Zelfs van de aartsengel Michaël wordt in de bijbel gezegd dat hij een vorst is.

Dan 10:21

Doch Ik zal u te kennen geven, wat getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaël.

Dan 10:13

Doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië.

Michaël is dus ook een vorst. Maar wie is Michaël eigenlijk?

 • Michaël is een opperengel die dag en nacht verblijft voor de Here God.
 • Michaël is degene die krijg tegen de draak en de zijnen zal voeren in de hemel.
 • Michaël is door God zelf aangesteld over de christenen en over chaos (demonen).
 • Michaël is een leider, aangesteld over vele heilige engelen in de hemel.
 • Michaël is de barmhartige en de langdurig beproefde.

Naast de termen “antichrist” en “vorst” is er nog een kenmerk. De antichrist moet dus nog komen, maar is al in de wereld aanwezig als geest. Dit zal definitief veranderd zijn als de geest mens wordt.? Jezus is daarin de eerste! Jezus heeft Zich vrijwillig voor ons vernederd door Mens van vlees en bloed te worden en Zijn hemelse positie bij Zijn Vader voor ons op te geven. Satan zal dit niet vrijwillig willen doen, omdat hem de geestelijke identiteit ontnomen zal worden, waardoor hij ook een mens wordt. Hierover lezen we in 2 Thess. 2 over het derde begrip “mens”. (zie: Satan op aarde geworpen )

2 Thess 2:3

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Hier staat dat, wanneer God hem zijn geestelijke identiteit afneemt, hij geopenbaard wordt. Dit betekend dat zijn geest in een lichaam gebonden wordt, dat hem weerhoudt terug te keren naar andere dimensies, of bijvoorbeeld zijn geest binnen een oogwenk te kunnen verplaatsen naar de andere kant van de wereld.? Het belangrijkste is dat de geest van de antichrist, satan zelf is en geen mens. De persoon die hier voor in aanmerking kan komen is maitreya.

De geest van de antichrist.

Deze maitreya, zie foto, is een geest. Zo verscheen maitreya uit het niets, op de manier zoals Jezus na Zijn opstanding verscheen aan Zijn discipelen. Dit doet hij nu nog steeds en zijn verschijningen worden bijgehouden door de organisatie Share International. Een van de bekendste is zijn verschijning in 1987 in Nairobi, Kenia. Ook hier verscheen maitreya uit het niets in een grote christelijke kerk, genaamd Bethlehem. Net als bij andere verschijningen van dit figuur, werden ook hier vele mensen door hem genezen en verklaarde hij, in hun eigen taal, dat hij de christus was.? Dhr. B. Creme, getuigt overal waar hij kan over deze persoon. De maitreya is volgens Share al meer dan 2000 jaar in de wereld. Zij schrijven:

In juli 1977, toen hij het minst werd verwacht, verliet Maitreya zijn verblijfplaats, een vallei in de Himalaya. Zoals voorspeld, kwam hij “als een dief in de nacht”. Sindsdien bevindt hij zich in Londen, als een gewoon mens, die belang stelt in hedendaagse problemen op politiek, economisch en sociaal gebied. Sinds maart 1978 treedt hij op als woordvoerder binnen de Pakistaans-Indiase gemeenschap. Hij is geen religieus leidsman, maar een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis. Volgens de esoterische lering manifesteerde Maitreya zich 2000 jaar geleden in Palestina via het overschaduwen van zijn discipel Jezus — nu de meester Jezus. Deze keer is Maitreya zelf gekomen.

Er is bij mijn weten geen mens die al 2000 jaar leeft. Ook zal het u opgevallen zijn dat “discipel Jezus” door maitreya werd overschaduwd, of terwijl demonisch werd beïnvloed, datgene deed wat maitreya wilde. Wij weten dat Jezus geheel niet overschaduwd werd, maar de wil van Zijn Vader deed. De Vader dwong Hem daar niet toe, maar Jezus deed wat de Vader wilde, in vrijheid en eigen keuze en niet uit een sturende dwang.

Ik stelde al, dat maitreya geest is. En we weten dat geesten zich een lichaam kunnen aannemen die ze maar willen. Het antwoord op de vraag welke nationaliteit maitreya heeft, wordt door Crème als volgt beantwoord: ? Hij heeft duizenden jaren in de Himalaya’s geleefd, maar hij is geen Tibetaan of Nepalees. Hij heeft zijn lichaam zelf gemaakt en heeft daarom geen nationale afkomst. ? ? Dit is mijns inziens de geest van de antichrist, waar Johannes over schreef dat deze al in de wereld was. God geeft ons in Zijn woord een heel duidelijk profiel van de antichrist, zodat we niet verleid worden. Satan weet dat ook en dan is het ook voor de hand liggend dat hij verschijnt aan de gelovigen, om hen te kunnen misleiden. Share schrijft daarover het volgende:? De mensen aan wie hij verschijnt zijn altijd fundamentalistische christenen van een of andere geloofsrichting; ze verschillen enorm qua overtuiging, maar de overeenkomst is dat ze allen extreem dogmatisch zijn in hun geloof. Maitreya verschijnt aan hen om ze te ‘versoepelen’. Dit zijn de groepen van wie hij, overal ter wereld, de krachtigste weerstand en afwijzing verwacht. Als hij verschijnt als de wereldleraar en zij verwachten de leraar op hun manier — als de Christus, Maitreya Boeddha, Krishna, de Imam Mahdi, de Messias — volgens hun gevestigde inzichten, dan zouden ze geneigd zijn hem af te wijzen.

Het is dus mogelijk, dat de maitreya bij u in de gemeente of kerk verschijnt. Dit is misschien voor u schokkend, toch heeft Sharenl.org diverse registraties van maitreyaverschijningen vastgelegd. Daarom zegt Johannes ook, dat je daaraan ziet dat het het laatste uur is. De eindtijd!? Ook schrijft share, dat de fundamentalistische gelovigen, zij die Jezus Christus als fundament in hun leven hebben, denken dat maitreya de antichrist is. Net als ik. Mijn gedachte komt dus niet uit het niets. Share schrijft, bij monde van Crème:

 • Sommigen zullen zeggen: “Pas op, het zou de antikrist kunnen zijn: voordat de Christus komt, komt de antikrist.”
 • Of ze geloven dat hij de Christus is of ze geloven dat hij de antikrist is. Of ze zijn verward omdat hij niet heeft gezegd wie hij is.
 • Als ze Maitreya uiteindelijk op televisie zien, zullen ze zeggen: “Dat is degene die aan ons is verschenen, misschien is hij toch wel goed; misschien is hij niet de antikrist.”

(maitreya in Nairobi, Kenia 1987)

(bron photo: www.sharenl.org)

De geopenbaarde antichrist: de mens.

De verschijning van maitreya in het openbaar, in een samenkomst, gemeente of kerk, wil niet zeggen dat het gaat om de geopenbaarde antichrist. Dhr. Crème verkondigt ook een toekomstige openbaring, zij het in een geheel ander licht dan de bijbel. Bij deze groep wordt de openbaring van de antichrist: “ Verklaringsdag van maitreya” genoemd. Volgens Benjamin Crème is dit het moment dat maitreya de hele wereld zal toespreken via de televisie, vanuit Amerika. Bij dit gebeuren zal ieder mens hem kunnen zien en verstaan in eigen taal. Totale overschaduwing van de mensheid, waarbij de mensen die het niet via de televisie zien, de boodschap telepathisch doorkrijgen. Ik ben nog steeds van mening dat dit direct na de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Dit is zo griezelig!!! Dat wil ik niet meemaken!? Hieronder een lijst van citaten van maitreya, bij monde van B. Crème, zodat u zelf deze site niet hoeft te bezoeken. Citaten aangaande de verklaringsdag van maitreya en voor ons de openbaring van de antichrist:

 • “Ik verwacht zelf dat Verklaringsdag eind dit jaar of begin 1999 plaatsvindt”.
 • “Wanneer de mensen Maitreya in volle openbaarheid zien, zullen ze veel te bewonderen vinden: Zijn gratie en vreugde; Zijn bescheiden wijsheid en allesomvattende liefde; Zijn bereidheid om alles wat Hij heeft te delen met mensen van alle standen”.
 • “We zullen hen zeer binnenkort zien. De meester Jezus, de bekendste van alle meesters, is reeds in de wereld en woont al sinds 1991 in een buitenwijk van Rome. Heel snel nadat we Maitreya zien, zullen we de meester Jezus en Maitreya zij-aan-zij zien. Mensen zien hen nu al samen in allerlei verschillende gedaanten, zoals blijkt uit brieven die wij publiceren”.

Maitreya en de meesters der wijsheid zijn mijns inziens niets anders dan satan en een aantal van de gevallen engelen die voorheen hoge posities in de hemel hadden. Daarover zegt Crème overigens het volgende van:? De meesters sterven niet; zij hebben de stoffelijke materie van het lichaam reeds omgezet in licht.? Ze hebben een verrezen lichaam.? Omdat hij verder geëvolueerd is dan de anderen, is Maitreya de leider van die groep, maar alle meesters geven blijk van Gods liefde.

De New-Age beweging smeekt om de komst van maitreya en zijn meesters. En dit gebed van deze mensen zal zeker een keer uitkomen. Voor mij en wellicht voor u inmiddels ook, is maitreya niets anders dan de geest van de antichrist die zich een lichaam aanmaakt, om mogelijk ook u te misleiden. Jezus waarschuwde ons hiervoor!!!? Paulus schreef ons in 2 Thess. 2 over de mens der wetteloosheid en dat hij geopenbaard zal worden in of op zijn eigen tijd. Nadat de wederhouder, mijns inziens de gemeente, het lichaam van Christus Jezus, is weggenomen. Dit is iets wat maitreya weet. Ondanks het feit dat de maitreya een mens wordt, omdat zijn geestelijke lichaam hem wordt afgenomen, probeert hij, dit te ontkennen of een eigen leugen hierover te verkondigen. (zie: Satan op aarde geworpen )

Volgens de New-Age wil maitreya, wiens naam in het Hebreeuws een getalswaarde heeft van 666, niets liever dan openbaren dat hij de wereld-leraar is. De bijbel leert dat echter niet!

Op de vraag wat er met de duivel op verklaringsdag gebeurd, zegt Crème het volgende:? Met de “duivel” wordt neem ik aan de “krachten van het kwaad” bedoeld, die de meesters “de heren van stoffelijkheid” noemen. Zij hebben tot taak het stofaspect van de planeet in stand te houden; zij staan op de involutionaire boog. Helaas lopen hun activiteiten over in de evolutionaire boog waarop wij ons bevinden, en daarom zijn die “het kwaad”, gericht tegen het evolutieproces en -pad. Ze moeten “verzegeld worden op hun eigen gebied”, dat van de stof. Dit gebeurt door de mensheid te verheffen boven het niveau waarop deze krachten ons kunnen beïnvloeden. Dit is van nu af aan het doel en het werk van Maitreya en zijn groep.

Dit is een lastig stukje tekst. Maar zoals ik het zie en lees, staat er het volgende:

 • Het evolutieproces en –pad wordt toe nu toe verstoord.
 • Doordat de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, waarvan elk lid een tempel van de Heilige Geest is, aanwezig is op aarde.
 • Dit “Kwaad” moet weg. Hoe?
 • “verzegeld worden op hun eigen gebied”. De bijbel leert ons dat Jezus ons opneemt. Waarheen?
 • Het gebied van stof, dat lager is dan alles.
 • Feitelijk zeggen ze dat de gehele mensheid wordt opgenomen /verheven en het kwaad verlaagd wordt. Het klinkt zo logisch, echter is dit een grote leugen, omdat de bijbel ons het tegenovergestelde leert. En dat is wat ik geloof.
 • Tevens wordt zodoende de opname van de gemeente toegekend aan de maitreya en zijn meesters (laatste zin), terwijl wij weten dat deze gebeurtenis rechtstreeks van God afkomstig is en dat Jezus ons dan roept!

De bijbel leert ons, in mijn ogen, dat de wederhouder degene is die de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs tegenhoudt zich te openbaren. Dhr. B. Crème, voorlichter van Share International zegt daar het volgende over, wanneer hem wordt gevraagd of de maitreya alstublieft onmiddellijk naar voren wil treden om zo een einde te maken aan alle ellende.? “Maitreya is net zo verlangend om te verschijnen als de mensen zijn om Hem te zien. Hij is echter aan wetten en krachten gebonden die alleen Hij begrijpt”.? Nou, ik weet wel welke wetten en krachten dat zijn!

UFO en maitreya

Op mijn website , heb ik drie artikelen over ufo’s geschreven. Omdat het voor christenen zo verschrikkelijk moeilijk kan zijn om zulke dingen in het licht van de bijbel te verstaan. Ook schreef ik, dat ik op grond van de bijbel, tot de conclusie kom dat er in de eindtijd, na de opname en in de grote verdrukking sprake zal zijn van een buitenaardse invasie. Mijn bron is daarbij de bijbel geweest en geheel bijbels onderbouwd. Ook de New-Age zeggen, mijns inziens erg duidelijk, dat dit plaats zal gaan vinden.

De vraag aan Crème was: weet u of er een verband is tussen de Witte Broederschap, UFO-mensen en Maitreya? Daarop antwoordde Crème als volgt:? Maitreya is het hoofd van de Geestelijke of Esoterische Hiërarchie van onze planeet, die onderdeel is van de kosmische Grote Witte Broederschap. De Hiërarchieën van alle planeten in ons zonnestelsel staan in voortdurend contact met elkaar. De “UFO-mensen” komen hoofdzakelijk van Mars en Venus, met volledig medeweten van en in samenwerking met onze Hiërarchie.

zie: NWO-antichrist-Ufo en Maitreya-New Age en Ufo

De antichrist: die de Vader en de Zoon loochent!

Als u het bovenstaande vol afschuw heeft gelezen, dan komt dat waarschijnlijk door het feit dat u door de Heilige Geest, de leugen niet kunt verdragen. Want Gods Geest kan niet liegen.? Het feit dat ik dit kan schrijven, komt door gebed. Dit artikel heb ik een aantal keer geprobeerd te schrijven, maar ondervond te veel tegenstand. Echte geestelijke strijd. Dit laatste is het moeilijkste, omdat Jezus Christus, mijn persoonlijke Redder en Verlosser en Zaligmaker hier geloochend wordt. Als Christen raakt je dat in je diepste. Toch wil ik duidelijk maken, aan de hand van een aantal citaten, dat we te maken hebben met de antichrist en niet zomaar een. Dat is eigenlijk de opzet van het hele stuk, maar met name de loochening is een kenmerk. Een profiel!

Hieronder volgen nog wat citaten van Share:

 • Als ik tegen je zou zeggen: “Geloof in Jezus en je zult gered worden” — wat elke christen je vertelt, vooral de fundamentalisten… dan is dat onzin.
 • Ik kan me voorstellen dat het voor veel oudere christenen onmogelijk is om Jezus niet meer “de eniggeboren Zoon van God” te noemen.
 • Hij is niet “uit de wolken gekomen aan het eind der tijden” zoals zij verwachten, en hij heeft ook geen gaten in zijn handen en voeten.
 • Uiteindelijk denk ik echter dat de meeste mensen, christelijk of niet, zullen accepteren dat Maitreya inderdaad de Christus, Messias, Krishna is — de Wereldleraar voor allen.
 • Jezus ging uit incarnatie bij de kruisiging en kwam zeven jaar later terug als Apollonius van Tyana. In dat leven als Apollonius werd hij een meester.
 • “Heeft Jezus in Palestina werkelijk over water gelopen”?Nee, de beschrijving is symbolisch. Hij zou het wel gekund hebben, maar hij heeft het niet gedaan.
 • De uitverkorenen zijn natuurlijk de fundamentalistische christenen die menen precies te weten hoe de Christus zal terugkeren (namelijk op een wolk aan het einde van de wereld).
 • Het is niet de bedoeling dat je de bijbel letterlijk neemt; het is in tamelijk symbolische termen vervat.
 • Het Oude Testament moet net zo min letterlijk worden genomen als het Nieuwe Testament; beide zijn in symbolische taal vervat. Bron: http://www.sharenl.org/faq.htm
 • Maitreya heeft gezegd: “Velen zullen mij volgen en mij beschouwen als hun gids. Velen zullen mij niet kennen.”

Ik hoop dat u na het lezen van deze citaten, flink de rillingen hebt gekregen, een alarm bel van de Heilige Geest, die ons zegt: “Let op!! LEUGEN!!!” De Heilige Geest in ons beproeft wat van God is en wat niet. Ik heb slechts een paar citaten gebruikt, met het doel u te laten zien, hoe Jezus geloochend wordt. Niet alleen Jezus, ook andere personen uit de bijbel die God heeft gebruikt voor Zijn Heilsplan met de wereld worden met leugens door het slijk gehaald. Hierbij valt te denken aan: Henoch, Noach, Mozes en Paulus.

Israël: Gods beloofde land.

Wat mij opviel is dat Israël niet genoemd wordt. De Jezus, waarover door deze groep gesproken wordt, leefde, werkte, stierf en stond niet op in Israël, maar in Palestina. Een Palestijnse staat. Dit is een ontkenning dat Israël een land is, maar nog meer in het bijzonder dat dit het heilige land door God gegeven is. Israël is het beloofde land voor de Joden. Als dat nu al wordt ontkend, dan weet je ook wat de toekomst zal brengen voor de Joden, wanneer deze maitreya zich openbaard. Uit de bijbel weten we dat Israël een verbond zal aangaan, waardoor ze denken dat het vrede is, maar ze komen bedrogen uit. Houd u dit in het achterhoofd. Ter illustratie een paar citaten van B. Crème.

 • Bij de hervatting van de besprekingen tussen de Palestijnen en de Israëli’s moeten de VS hun invloed gebruiken om dit op een volkomen eerlijke basis tot stand te brengen.
 • Denkt u dat het Israëlische-Palestijnse probleem de oorzaak van en de sleutel tot de tegenwoordige wereldcrisis is? Het is een van de hoofdfactoren die spanning veroorzaakt. Even belangrijk zijn de extreme verschillen in levensstandaard, Oost en West, en de Amerikaanse hegemonie als de enige supermacht.
 • Zeer onlangs hoorde ik een programma op BBC-radio waarin melding werd gemaakt van archeologisch bewijsmateriaal dat de Israëlische aanspraken op bepaalde gebieden van Palestina in wezen tenietdoet. De muren van Jericho werden genoemd en andere plaatsen en de mening van deskundigen gaf aan dat veel van de aanspraken die gebaseerd waren op ‘eeuwenoude eigendomsrechten’ onjuist waren. Kunt u hier enig licht op werpen?
 • Crème’s antwoord: Dit is eveneens het standpunt van de Meesters.

Waar eindigt dit, als zij dit nu al ontkennen? De bijbel geeft ons het antwoord.

Wat moet ik doen met deze kennis?

Wat kunnen we doen met deze kennis? Heel dicht bij de Here Jezus blijven. Jezus heeft gezegd:

Joh. 14:30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen.

De Here Jezus zei al voor de kruisiging, dat de heerser van deze wereld geen macht heeft over Hem. En dat hij er nog niet was. De geest van de antichrist was al wel onderweg.? Maitreya en de “meesters” strijden geestelijk tegen de christenen die Jezus Christus als fundament hebben. Wij staan er niet alleen voor want, “u bent allen één in Christus Jezus”.Gal. 3:28 Omdat Jezus in ons is, zijn wij sterker dan die uit de wereld is.

Ef. 6:10-17

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Joh. 16:33

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Opb. 3:21

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Opb. 21:7

Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Dus houdt moed! Laat je niet door hen misleiden. Blijf in Jezus Christus, wees vervuld door de Heilige Geest en vertrouw op God onze Vader. ? Amen.

Melle Velema

Reacties zijn gesloten.