bloedmanen 2014-2015

Een jaar geleden hebben we het al eens gehad over de bloedmanen, de tetrads. Een Tetrad is een totaal van vier totale maansverduisteringen op een rij om het half jaar en elke keer op een Joodse feestdag. Nog even ter herinnering:

De komende vier bloedmanen zullen zich voordoen op

Passover15 april 2014tworedmoons
Sukkot8 oktober 2014
  
Passover4 april 2015
Sukkot28 september 2015
  
2 zonsverduisteringen geven een aanvulling op de 4 maansverduisteringen:
  
1 Nisan, eerste dag van het nieuwe religieuze Joodse jaar20 maart 2015
Rosh Hashana13 september 2015


Het gebeurde eerder

De laatste keren dat er zo’n combinatie van bloedrode manen en zonsverduisteringen was op beide feestdagen Passover en Sukkot was in 1492, 1948 en 1967. De genoemde jaren waren voor Israël belangrijke en moeilijke jaren. Het gebeurde drie maal en nu zal het voor een vierde maal plaatsvinden. De maan is een negatief signaal voor Israël; de zon is een negatief signaal voor de (andere) volkeren. Deze zon- en maan combinatie heeft dus beide.

1492

In april 1492 kwam het edict van de Spaanse koning waarin de Joden in Spanje de opdracht kregen het land binnen 14 dagen te verlaten; zij waren niet langer welkom in Spanje. Elke Jood die weigerde zich te bekeren tot het katholicisme werd het land uitgezet en mocht nooit meer naar Spanje terugkeren. Al hun eigendommen werden door de roomse kerk in beslag genomen. Velen waren al gemarteld of zelfs vermoord tijdens de Spaanse inquisitie, die was goedgekeurd door de RK kerk. De Joden werden vervolgd omdat ze Joden waren en zij zich niet wilden bekeren tot het Katholicisme.

1948

De tweede keer in 1948 is het jaar waarin Israël werd herboren. De Joden die over de aarde waren verspreid keerden terug naar hun land, zoals Gods Woord had voorzegd. God liet de hemel oplichten met vier bloedrode manen. De holocaust werd gevolgd door de oprichting van Israël. En die oprichting werd weer gevolgd door aanvallen van Arabische legers. Maar God beschermde wonderbaarlijk Zijn volk en het Joodse volk werd gezegend in hun land, waar de woestijn ging bloeien.

1967

De derde maal dat dit bijzondere verschijnsel aan de hemel te zien was, was in het jaar waarin Israël werd aangevallen door 6 Arabische legers en Jeruzalem weer in Joodse handen kwam. Jeruzalem, waar de Heer Jezus Zijn intocht beleefde, gevolgd door de arrestatie, geseling en kruisiging. En –dank God!- Zijn opstanding uit de dood. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en vanuit Jeruzalem zal Koning Jezus regeren. Het terug krijgen van Jeruzalem was een aardverschuiving in de wereldgeschiedenis en God toonde het aan de wereld in de vier bloedmanen. De blijdschap over Jeruzalem kwam met bloed en tranen. Tranen en triomf.

Overeenkomsten

Wat waren de overeenkomsten tussen 1492, 1948 en 1967? Het ging allemaal om het Joodse volk, Gods oogappel. De gebeurtenissen in genoemde jaren geschiedden in tranen maar kenden ook een blijde kant. Volgens Genesis 1 en 4 gebruikt God de zon, maan en sterren als signalen aan de hemelen om de mensheid te vertellen dat er iets bijzonders staat te gebeuren. De geleerden hebben vastgesteld dat de rij van vier bloedmanen op Joodse feestdagen drie maal hebben plaatsgevonden in vijfduizend jaar en het gaat nu opnieuw gebeuren. Het start in april 2014 en eindigt in september 2015.

70

Nasa’s website vermeldt een gedeeltelijke maansverduistering die plaatsvond op 8 oktober in het jaar 70 na Chr. De verduistering vond plaats op het joodse Loofhuttenfeest. De maansverduistering was slechts een gedeeltelijke. De maan was niet bloedrood zoals bij de Tetrads. Het jaar 70 was het jaar waarin de Romeinen Jeruzalem vernietigden.

het getal compleet

Vanaf de oprichting van de staat Israël tot en met de tetrads van 2014/2015 zijn dat dan twaalf bloedrode manen. In de Bijbel staat het getal twaalf voor volledigheid, voor eenheid van Gods volk Israël. Denk aan de twaalf stammen, de twaalf gedenkstenen, de twaalf toonbroden, de twaalf discipelen, de twaalf manden, de twaalf sterren, de twaalf poorten, de twaalf fundamenten en de twaalf vruchten.

Er gaat iets gebeuren wat met Israël te maken heeft. We weten dat de eindtijd bestaat uit zeven jaren; twee maal 3½ jaar, een periode waarin het tijdperk van de kerk is afgesloten en de Here God de draad weer oppakt met Zijn volk Israël. Wat zal er precies gebeuren? We kunnen gissen. En dat mag ook wel, zolang we ons blijven realiseren dat het giswerk is en blijft.

“Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters. U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.”

1 Tessalonicenzen 5 vers 1-4

plotseling verderf

Zal Iran de trigger zijn voor de 3e wereldoorlog en zijn zij de veroorzaker van het ‘plotseling verderf’? Volgens Jesaja 13 zal het inderdaad Iran zijn. Als we dit hoofdstuk vergelijken met Openbaring 6 het gedeelte over de opening van de eerste vier zegels, geloof ik dat ze hetzelfde gebeuren beschrijven. Op het moment dat de Heer Jezus de eerste zegels opent in Openbaring 6, begint de Dag van de Heer. De 1000 jarige regering van Christus begint met Daniël’s 70st jaarweek. Laten we nu eens kijken naar de Thora kalender. (het Joodse geestelijke jaar) Op dit moment, in mei 2013, leven wij in de derde maand van het Joodse jaar 5.999 en dan kunnen we zien dat de 7de dag begint op 31 maart 2014 als op de Thora kalender het jaar 6.000 aanbreekt. Als de aarde gedurende 6.000 jaar onder menselijke heerschappij is geweest (6.000 jaren arbeid) zal de 7e dag aanbreken, de dag waarop de Heer Jezus de heerschappij zal gaan overnemen. (1.000 jaar rust zoals op de 7e scheppingsdag)

Er is een verschil van zo’n 225 jaar met de Joodse kalender in Israël. Volgens die kalender leven wij nu in het jaar 5.773 Dat jaar begint in 2012 en eindigt in 2013. Er is echter ook een scheppingskalender, die werkt met de geestelijke jaren, de Thora kalender. Volgens die kalender leven we nu dus in 5.999

Op 31 maart 2014 begint dus het jaar 6.000 volgens de Thora kalender. En op 15 april 2014 is de eerste van de vier bloedmanen van de tetra. Mogelijk hebben dan de oorlogen, beschreven in Jesaja 17 en Psalm 83 reeds plaatsgevonden. In Jesaja 17 lezen we onder andere de vernietiging van Damascus en Psalm 83 beschrijft de aanval van omringende landen op israël.

Iran

Het tweede zegel van Openbaring 6 vermeldt dat de vrede van de aarde wordt weggenomen en dit zal het begin van de derde wereldoorlog zij en Jesaja vertelt ons in hoofdstuk 13 vertelt duidelijk dat aan het begin van de dag van de Heer Hij de Meden zal zenden tegen om Israël aan te vallen. De Meden en de Perzen zijn de volkeren van het huidige Iran.

We weten dingen dat de zaken zich in het midden oosten snel kunnen ontwikkelen, maar hoe snel? Het wijst misschien op het begin van de 70e week / de grote verdrukking rond maart / april van 2014. Mattheüs 24 vers 32 wijst op de tweede komst van de Heer Jezus Christus met zijn heiligen (wij!)

een generatie/geslacht

En leert gelijkenis van de vijgenboom; wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is: 33 Alzo ook gij, wanneer gij zult zien al deze dingen, weet, dat het nabij is, voor de deuren. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

de VN stemde in november 1947 vóór deling van het mandaatgebied Palestina en op dat moment werd de staat formeel vastgesteld. In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen en meteen aangevallen: de onafhankelijkheidsoorlog. Een generatie in de bijbel kan 70 tot 80 jaar zijn, en als Israël werd geboren in 1947 dan zien we hoe dichtbij we mogelijk zijn. Verder: de opname van de Gemeente gebeurt tenminste 7 jaren voor de 2e komst van de Heer Jezus. We zien de tijd naderen: hoe snel nadert de Bruidegom voor Zijn Bruid?

De feiten:
1: 15 april 2014 is de eerste van 4 bloed manen genoemd de Tetrad
2: Volgens de Torah kalender komen we in het 7e millennium op 31 maart 2014
3: Het Openbaring 12 teken is zichtbaar in de lucht op 23 september 2017
4: VN-stemming over de Joodse natie gebeurde in november 1947
5: Er zijn 70 jaar tussen de VN-stemming en het Openbaring 12 teken (Ez 37, botten en geest)
6: Openbaring 6, de 4e ruiter is de dood, de 3e wereldoorlog / begin van de Dag van de Heer.

Als we dit alles op ons in laten werken hebben we minder dan een jaar voor mogelijk de verschrikkelijke eindtijd zal beginnen en in deze periode zal dan ook mogelijk de opname plaatsvinden.

“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”

Lukas 21 vers 25-28

De Heer Jezus gaf vervolgens nog een waarschuwing:

“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

Lukas 21 vers 36

“want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”

1 Tessalonicenzen 5 vers 9

“Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3 vers 16


Met dank aan René de Jonge

Reacties zijn gesloten.