Ben jij een Farizeeër?

De Heer Jezus had een boodschap voor de Farizee�rs: (Matt 16:3) ‘Wanneer de avond valt, zegt u: Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En ‘s ochtends: Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?’

Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood


Een boodschap voor jou en mij

Hier is een geweldige boodschap voor ons, vandaag de dag. De Farizeeërs hadden besloten dat ze helemaal geen profetie wilden bestuderen. Mogelijk, omdat er in hun dagen mensen waren die riepen: ‘de Messias is gekomen!’ en daarvan wilden zij niets horen. Zij wilden niet bekend staan als valse profeten die op een verkeerde moment in de tijd een verkeerde man aanwezen als de Messias en om dit te voorkomen besloten ze dat de hele profetie over de Messias onmogelijk in hun tijd kon geschieden. Klinkt dat niet bekend?

Hoeveel Christenen zeggen vandaag de dag: ‘wij weten de dag, noch het uur’ en vroom wenden zij zich af. Zo houden zij zich in het geheel niet meer bezig met de actieve verwachting van de komst van de Heer Jezus, voor Zijn gemeente, maar vooral ook voor Zijn volk Israël en daarna ook de rest van de wereld.

De bezinning verloren

De afgelopen tientallen jaren zijn er legio mensen geweest die zich afzonderden van de wereld. Zij verkochten hun huizen, zegden hun baan op en gingen samen op een bergtop wachten tot de Heer Jezus zou komen. En elke keer als �hun datum� voorbijging, vonden ze een nieuwe datum waarop de Heer dan wel zou komen. Elke keer was het een teleurstelling en een gezichtsverlies voor de betreffende voorganger, die het berekend had.

Om zo’n afgang te voorkomen en om geen ‘datum-berekenaar’ genoemd te worden besloten voorgangers de studie naar de profetieën maar helemaal aan de wilgen te hangen. Dat was een stuk veiliger! Maar is het ook tegen ons, dat de Heer Jezus zegt: ‘De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?’

Datum – waarvoor?

Nu is het duiden van een datum ook niet nodig. Overigens is het hele negatieve deel van die �datum-berekenaars� niet voor de wederkomst van de Heer Jezus als de Koning der koningen, maar voor de opname van de gemeente! Deze gelovigen stopten met hun Christenleven om zich te wijden aan het luisteren naar de klank van de bazuin; hun blik omhoog gericht. De ‘opname van de gemeente’ is al vaak berekend en even vaak was het mis. Maar betreffende de eindtijd zijn er veel profetieën die we zouden moeten bestuderen! Micha 5:1

[note]

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Isra�l en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

[/note]

Toen Herodus wilde uitvinden waar de Messias geboren zou zijn, vroeg hij het de tempelleraren en de Schriftgeleerden. En zij antwoordden hem: in Bethlehem!

Een stapje terug in de tijd?

Laten we eens teruggaan naar het vorige hoofdstuk: Micha 4:1
[note]

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen’

[/note]

Verkeerde volgorde!

Het vers over Bethlehem, wat een hoofdstuk daarna komt, lijkt dus wel in de verkeerde volgorde te komen! Eerst over het laatste der dagen (de eindtijd) en daarna over Bethlehem! In die tijd zal Israël als volk weer teruggekeerd zijn naar hun land: Micha 4:6-7

[note]

‘½Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, (Jeruzalem ) van nu aan tot in eeuwigheid.’

[/note]

Dit is het Messiaanse Koninkrijk!

Terug naar Micha 5:3 (2 verzen nadat er gesproken is over Bethlehem als geboorteplaats van de Messias)

[note]

En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.

[/note]

Samenvattend

We zien dus vanaf hoofdstuk 4 de eindtijd, en daarna de terugkeer van de Joden naar Isra�l, de hele eindtijd en uiteindelijk het Messiaanse Rijk, want in dit genoemde vers wordt gesproken over de Koning der koningen. Waarom plaatst Micha dit vers, over Bethlemem, daar z� midden tussen?

Bij de eerste komst van Christus was de komst van het Koninkrijk der hemelen. Dit werd echter afgewezen. Je ziet dit ook terug in de Evangelieën als de Heer Jezus Zich uitsluitend richt tot de Joden en het Evangelie van het Koninkrijk wordt gepredikt. Als dit Koninkrijk wordt afgewezen verandert de boodschap in die van het Evangelie zoals wij dat kennen. De Heer Jezus gaat weg, naar Zijn Vader, maar met de belofte dat Hij zal terugkeren.

Verder lezen

De meeste mensen lezen het vers over Bethlehem in Micha 5 vers 1 maar ze lezen niet het vers wat er vlak achteraan komt: Micha 5:2 �Daarom zal Hij hen prijsgeven�� Dit is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft: Hij heeft hen opgegeven, de Romeinen kwamen en verwoestten de stad en de tempel en ze verstrooiden het volk. ‘tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten’.

De Heer Jezus kwam die eerste keer in Bethlehem en Hij kwam als de Heerser, de Koning, maar Hij moest dit volk opgeven. De Heer Jezus ging naar Zijn Vader, met de belofte dat Hij terug zal keren. Wanneer? ‘Als het overblijfsel van zijn broederen (volk) zal terugkeren..’. Het grootste feit uit de eindtijdprofetie is ongetwijfeld de heroprichting van Israël toen het Joodse volk (de stammen Juda en Benjamin) uit de verstrooiing kwam waar zij gedurende twee ‘dagen’, tweeduizend jaar in waren. Opnieuw zal de Heer Jezus komen naar het beloofde land.

Matteus 24 ‘wat zal het teken zijn van Uw komst?’
[help]

wat is het teken van uw komst
en van de voleinding der wereld?

[/help]

De Heer Jezus veroordeelde de discipelen niet vanwege deze vraag. Hij zei niet dat ze zich daar niet mee moesten bezighouden omdat die tijd toch niet bekend was. Integendeel: Hij ging in op deze vraag door mee te delen wat er zou gaan gebeuren. Koninkrijk tegen koninkrijk, volk tegen volk enzovoort. Dit waren de tekenen die de Farizeeërs destijds niet konden zien. Ze wisten dat Jesaja 7:14 voorzegde, dat Hij geboren zou worden uit een maagd. Ze wisten omtrent Jesaja 53 waar beschreven staat dat de Messias moest lijden, ze wisten van Jesaja 63 waar gesproken wordt over het wraakgericht des Heren tegen de volkeren. De eerste komst dus in Jesaja 53 en de terugkeer in Jesaja 63.

Zijn wij gelijk aan de Farizee�rs?

farize�ers

De Heer Jezus veroordeelt de Farizeeërs omdat zij weigerden de profetie�n te bestuderen. Geldt dit ook voor jou? Weiger jij je ook bezig te houden met de profetieën? Elke kerstviering wordt vers 1 van Micha 5 gelezen; heb je ook vers 2 gelezen? ‘Daarom zal Hij hen prijsgeven’ God ziet over de eeuwen heen en hoort dezelfde argumenten en ziet de zelfde onwilligheid. ‘de komst van de Heer Jezus? Ach man.. dat kan nog wel honderd jaar of meer duren!’ Men verwerpt het idee dat de komst van de Heer Jezus NU, in onze tijd kan gebeuren, net zoals de Farizeeërs dat deden omdat zij niet wilden geloven dat de Messias in hun tijd geboren werd.

De Heer Jezus vertelde over volken tegen volken, aardbevingen en zo meer. Maar dan vertelt Hij de les van de vijgenboom. Matt 24:32-34

[note]

Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

[/note]

Wanneer begon het?

Wanneer wordt het hout week en spruiten de bladeren uit? De Heer Jezus heeft het over de terugkeer van de Joden naar Isra�l in 1948. Isra�l werd weer een natie en vandaag de dag hebben zij nog steeds moeite die staat tegen de wereld te verdedigen. God voorzegde het, Hij beloofde het en ja, het overblijfsel kwam terug en het hout werd week. Dit geslacht, wat dit meemaakte, zal niet voorbij gaan voordat alles is vervuld.

En wanneer komt de Heer Jezus dan?

Ik weet geen dag of een uur, maar ik weet, dat we heel, heel dichtbij zijn! Dus blijf omhoog kijken; blijf Hem verwachten! Bestudeer de profetiee�n, kijk naar wat er gebeurt in het Midden Oosten en bedenk dat onze Heiland zei: (Lucas 21:34) Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. We horen negatieve berichten over pandemieën, terrorisme, onze ‘schuld vanwege onze te grote carbon-footprint’, of mensen zeggen: ‘Ach, Christenen zijn (net als anderssoortige gelovigen) af en toe ook extremisten’. (zie jij overigens Baptisten zichzelf opblazen, Hervormden een bomaanslag plegen?) Als we zulk nieuws horen of als we worden aangevallen of geminacht, zie dan toe dat je er niet door bezwaard wordt, want deze dingen moeten gebeuren.

Oproep

Binnenkort zal de Heer Jezus komen en de volkeren oordelen. Hij zal het Messiaanse rijk oprichten en vrede brengen over de gehele aarde. Wij zien aan de tekenen der tijden dat Zijn komst spoedig is. Laten wij doorgaan met getuigen zodat zoveel mogelijk mensen om ons heen het Evangelie horen en laten we onze ogen open blijven houden om te zien wat er gebeurt. We willen toch niet doen zoals de Farizeeërs; laat de Heer Jezus het toch niet tegen �ns hoeven zeggen: ‘De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?’

Laten we bezig zijn en blijven met de profetie!

Maranatha, Jezus kom!

Reacties zijn gesloten.