2017

Zes jaar geleden plaatste ik dit topic al eens. In het artikel wordt het jaartal 2017 meermaals genoemd, reden waarom ik het nog eens opnieuw onder de aandacht wil brengen.Vanaf de jaren zeventig kwam het denken over de eindtijd in een stroomversnelling, vooral door de boeken van Hal Lindsey. Hal Lindsey schreef o.a. “de planeet die aarde heette” en dit werd een bestseller. In dit boek schreef Hal over de in Matteus 24 genoemde “generatie” die “alles mee zal maken” en hij veronderstelde dat een generatie veertig jaar duren zou, telde dit op bij het jaartal van de geboorte van de staat Istra”l in 1948 en concludeerde dat uiterlijk in 1988 de eindtijd geweest zou zijn. Dat dit niet klopte is bekend, maar zijn redenatie is in verschillende vormen blijven bestaan.


Valse profeet?

Hal Lindsey is nog steeds een vooraanstaand Bijbeldeskundige op het gebied van de estachologie. Terecht. Want iemand die zich als profeet presenteert (en dus namens God spreekt) moet met profetieën komen die 100% accuraat zijn. Maar Hal Lindsey pretendeert geen profeet te zijn; hij legt de bijbel naast het nieuws en probeert overeenkomsten te vinden. Iedereen die serieus aan Bijbelstudie doet zal merken dat ons inzicht niet altijd correct is; het is wijsheid om bereid te blijven om te leren.

Zoeken naar een patroon

Allen Barber heeft gekeken of er een duidelijk bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken “specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst. Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

Welke generatie?

“Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt” (Mat.24: 34) Er zijn mensen, die menen dat de Heer Jezus sprak over de generatie van de tijd waarin de Heer Jezus deze woorden sprak. Immers: een kleine veertig jaar daarna verwoestten de Romeinen Jeruzalem en de tempel en verstrooiden zij de (overlevende) Joden over de wereld.

Echter: zoals zo vaak bij profetieën kijken zij uit over een landschap van eeuwen: je ziet de bergtoppen, (gebeurtenissen) maar niet de dalen (van tijd) die er tussen liggen. Nadat de Joden werden verdreven uit Israël, en Jeruzalem en de tempel verwoest achter bleven, stopte de profetie om verder te gaan bij de geboorte van de staat Israël.

Het 2e deel van de profetie: de geboorte van Israël

Het woord “generatie” is in de Griekse grondtekst het woord “genea”. Dit woord komt van “ginomai” wat de betekenis heeft van “voortbrengen”,”verwekken” of “geboorte”. Het woord “genea” slaat op een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijk afkomst, een ras. Als de Heer Jezus dus spreekt over een generatie dan kun je dit ook vertalen als “de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgeboom (vs.32) De achterliggende betekenis “geboorte” gaat over de geboorte van een natie, een ras, een volk wat zich vestigt in Israël; een uniek volk wat opnieuw wordt “geboren” als de staat Israël wordt opgericht in 1948. Als de Heer Jezus dus spreekt over “deze generatie”, bedoelt Hij de groep mensen die getuige is van de geboorte van de staat Israël.

Het gaat om “onze” tijd!

Alleen al hieraan zien we dat de profetie van de Heer Jezus niet gericht was tegen de generatie van die tijd, maar tegen een generatie die nog moest komen. De profetie is duidelijk niet in die tijd is vervuld, integendeel: de tempel en alles werd verwoest; van een geboorte was geen enkele sprake. De eerste keer dat hier sprake van is, is in 1948. Een interessante gedachte: een staat kan alleen “geboren” worden als die staat nog niet (of niet meer) bestaat. Er moest op zijn minst een lange tijd liggen tussen de verwoesting van de staat Israël en de geboorte ervan. En dat blijkt ook z” te zijn: ruim negentienhonderd jaar.

De grote verdrukking bevestigt dit

We vinden dit bevestigd door de woorden van de Heer Jezus (vers 21) als Hij zegt dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit is geweest”. Ja, de verwoesting van Jeruzalem was “een grote verdrukking”, maar was de holocaust niet een veel grotere verdrukking? De verdrukking waarover de Heer Jezus spreekt is dus erger dan die in 70 na Christus (en deze woorden zijn dus niet bestemd voor de generatie uit die tijd) en zelfs n”g erger dan die in 1940-1945″.

De grote vraag

De vraag waaraan Hal Lindsey zich in eerste instantie vertilde is de vraag hoe lang dan zo’n generatie duurt. Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk. Een korte samenvatting.

Een generatie:

1. duurt 120 jaar
2. duurt 100 jaar
3. duurt 70 jaar
4. duurt 50 jaar
5. duurt 40 jaar

Alle antwoorden zijn goed.
We gaan ze bij langs.

“Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.” Genesis 6 vers 3
Je kunt hieruit meteen de conclusie trekken dat een mens niet ouder kan worden dan 120 jaar (meestal is dat ook z”) maar toch is dit geen goede conclusie, want in Psalm 90 wordt de leeftijd van de mens gesteld op 70 en als hij sterk is op 80 jaar. Noach zelf werd trouwens al veel ouder dan 120 jaar. (hij werd zelfs meer dan negenhonderd jaar oud!) Je kunt hieruit concluderen dat een generatie 120 jaar duurt en je kunt zeggen dat deze 120 jaar slaan op de 120 jaar waarin Noach vóór de zondvloed het komende oordeel predikte.

Zoals in de dagen van Noach

De Heer Jezus Zelf spreekt over de generatie die de eindtijd mee zal maken en Hij zegt dan: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende…” (vers 37-38) Eten en drinken, trouwen: op zichzelf is daar niets mis mee. Wat was dan het kenmerk van de generatie van Noach? Dit: ondanks 120 jaren waarschuwingen van Noach bekeert de mens zich niet. 120 jaar voor een generatie zou dus de tijd kunnen zijn voor die generatie om zich te bekeren voor het naderende oordeel. In dat geval: zou “die generatie” eveneens 120 jaar krijgen om zich te bekeren vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst?

Genesis 15 vers 13: “…en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar”. Vers 16: “Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren” We lezen hier dat vier generaties vierhonderd jaar duurden en de vierde wordt zelfs genoemd: honderd jaar.

Zoals al eerder vermeld, staat in Psalm 90 vers 10 De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren. We zien hier dat de Bijbel als leef/tijd voor de mens uitgaat van 70 jaar. Israël was ook 70 jaar, een mensenleeftijd, in ballingschap in Babylon. Dani”l ontvangt een profetie van 7 x 70 jaar (weken) = 490 jaar. Dani”l 9 vers 24 “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven”.
Het getal 70 verwijst naar het vervullen van profetie.

Elk 7e jaar is een sabbatsjaar. Na het 7e sabbatsjaar (49e jaar dus) komt het 50e jaar en dat wordt het “Jubeljaar” genoemd. Een feestelijk jaar waarin schulden worden kwijtgescholden en verkochte bezittingen zoals land werd teruggegeven. Het 50e jaar was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren. Het getal 50 heeft ook betrekking op het Pinksterfeest (Pinksterfeest betekent: “Vijftigste Dag”). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan begint het Pinksterfeest vanaf de 16de van de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei ” Juni) en duurt dan 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sina” als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest. Volgens het boek “Numbers in Scripture” (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is. De “3” duidt het aantal van God”s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.

Toen het volk Israël vanuit Egypte werd bevrijd en door de Here God naar het beloofde land was geleid, mochten zij het land voor de Here in bezit nemen. Het volk schrok echter terug toen ze de berichten van de verspieders hoorden, (ze waren 40 dagen als verspieders actief) die berichtten over reuzen, waarbij vergeleken de mens op een sprinkhaan leek. Tien van de twaalf verspieders ontraadden het volk om verder te gaan en de Here God stuurde het volk Israël voor straf 40 jaar de woestijn in. Ze waren veertig dagen in de woestijn geweest en moesten daarna voor straf 40 jaar er blijven. Mannen van twintig werden soldaat (Numeri 1:3) en de Here God laat hen in de woestijn blijven tot alle strijdbare mannen zijn gestorven. Een generatie “soldaten” wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.

Oordeel en verdrukking

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sina” toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, strijd, verzoeking en beproeving.

_________________________________________


Betekenis van de verschillende “soorten” generaties

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie veertig, vijftig, zeventig, honderd en honderdtwintig jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden “profetieën” vervuld en 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

_________________________________________

De laatste generatie en Israël

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd. Hieronder wordt duidelijk dat alle bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018. (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

_________________________________________

honderdtwintig jaar

1897 Het jaar van het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgeboom waar Jezus over sprak begint hier het eerste knopje te krijgen.

Waarom 120 jaar op dit jaar betrekken?

Omdat “die generatie” eveneens 120 jaar krijgt om zich te bekeren vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, precies zoals ooit de mensen onder Noachs prediking.

1897 + 120 jaar = 2017-2018

_________________________________________

honderd jaar
1917 Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten.

Waarom 100 jaar betrekken op het jaar 1917?

Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

1917 + 100 jaar = 2017

_________________________________________

zeventig jaar
1948 Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland.

Waarom 70 jaar toegepast op 1948?

Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël”s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

1948 + 70 jaar = 2017

_________________________________________

vijftig jaar
1967 Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap.

Waarom 50 jaar toepassen op 1967?

“50” refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Vijftig jaar na de herovering van Jeruzalem zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

1967 + 50 jaar = 2017

_________________________________________

veertig jaar
1977-1978 Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de “geboorte” van Israël, zoals Jezus het aangaf in Matteüs 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd. In 1977 werd Menachin Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste “intifada” in gang.

Waarom een generatie van 40 jaar betrekken op een “volwassen geworden Israël”?

Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de “leeftijd” van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een Bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

1977-1978 + 40 jaar = 2017-2018

_________________________________________

[tip]Conclusie

Al deze periodes komen dus uit in één Joods jaar wat valt in onze jaartelling 2017-2018. Wat betekent dit? Is dit het begin van de laatste jaarweek? Het midden? We weten het niet. Maar dat het jaar 2017 zo elke keer naar voren komt moet een betekenis hebben. En als we aannemen (wat ik zelf geloof) dat de opname van de gemeente vóór die zeven jaren van beproeving en toorn zal plaatsvinden, dan kan de dag heel dichtbij zijn dat we de bazuin en de stem van de aartsengel zullen horen en we in een oogwenk naar ons hemelse Huis zullen gaan!

[/tip]

de dag en het uur

Nee, wij weten niet de dag en ook niet het uur. Maar we kunnen aan de tekenen der tijden zien dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Als Koning en Verlosser voor Zijn volk, maar zeven jaren daarvóór om Zijn gemeente van de aarde weg te rukken vóór de oordelen zullen plaatsvinden. En als we willen uitzien naar dat moment dan moeten wij (getrouw aan de opdracht van de Heer Jezus) blijven opletten, waakzaam blijven.

een dief in de nacht

Soms zeggen Christenen dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. En dat is waar. Maar als je weet dat er in je huis ingebroken kan worden, dan zeg je ook niet: “zo’n inbreker komt pas als ik slaap, dus daar kan ik niets aan doen”. Nee, de Heer Jezus waarschuwt ons juist ervoor, dat Hij onverwachts komen zal, opdat wij er klaar voor zijn als de gemeente wordt weggenomen! Dan zal de één aangenomen en de ander achtergelaten worden. Laten we dus op letten; wij zijn immers kinderen des lichts? 1 Tessalonicenzen 5:4 Als wij Zijn komst elke dag verwachten zullen wij ons willen (laten) reinigen en heiligen zodat wij schoon zijn als Hij komt.

diepe slaap

Er zullen gelovigen zijn, die diep in slaap zijn. Zij letten niet op de tekenen der tijden en ze hebben de profetieën veracht. Ze hebben zichzelf gerust gesteld door het “dief in de nacht” excuus en “als ze al spreken over de wederkomst van de Heer Jezus- geloven ze dat Zijn komst nog net zo makkelijk eeuwen kan duren”

Hoe ver zijn we al op Gods klok?

Zoals voorzegd: de Joden zijn terug in Israël. Ze wonen in Jeruzalem, ze willen de tempel herbouwen, ze willen het offeren weer opstarten, ze zijn omringd door vijanden die hen bitter haten en die tezamen nu al de bondgenootschappen vormen voor de Psalm 83 en de Ezechiël 38-39 oorlogen. De wereld haat de Joden en bedriegt hen; zij moeten bij elke vredesbespreking concessies doen terwijl hun vijanden voor iedereen hoorbaar zeggen dat zij nooit vrede willen; zij willen de Joden uitroeien. De Joden mogen niet wonen in Oost Jeruzalem; het dient “Judenfrei” aan de Palestijnen gegeven te worden. De Arabieren die in West Jeruzalem en elders in Israël wonen, mogen er natuurlijk blijven. Er wordt gemeten met twee maten. Jeruzalem is “de lastige steen” geworden en elke natie lijkt zich ermee te willen bemoeien. De wereld heeft al mogelijkheden en vormen van betalingsverkeer zoals het voorzegde “nummer van de mens” in hand of voorhoofd. De wereld is al verdeeld in tien “koninkrijken en de wereld werkt al hard aan een wereldregering. (de nieuwe wereld orde)

Een ‘trigger’

Wat is er nodig om alles in gang te zetten? Stel dat er een calamiteit uitbreekt zoals een beperkte kernoorlog in het Midden Oosten. Onmogelijk? Het is eerder onmogelijk dat dit niet gebeurt! Als dit gebeurt dan vallen de wankele economieën, dan heeft de wereldregering een goede basis om zich binnen enkele uren te openbaren en “vredesbesprekingen” te houden. Israël zal dan akkoord moeten gaan met een wapenstilstand en het “vredesakkoord” zal van Israël daarna een land maken “wat in gerustheid woont”, een land wat klaar is voor de Ezechiël overval. En de gemeente? Zelf denk ik dat de gemeente mogelijk tijdens zo’n “calamiteit” wordt weggerukt. Dat kan dus al heel snel zijn.

Ben jij er klaar voor
of blijf je straks vertwijfeld achter?

Bron: “The 120 Year End-Time Generation” Allen Barber, Ph.D Bijbelwetenschappen.

Reacties zijn gesloten.